Vedtægter for Haveforeningen Fasanvænget

              § 1Haveforeningens navn og stiftelse

1.1.   Foreningens navn er Haveforeningen Fasanvænget

Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune

1.2.    Foreningen er stiftet den 23 marts 1969

§ 2. Formål og virke

2.1.   Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse med de

bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for området

i sin helhed

2.2.  Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a sikre, at

bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan,

lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det

samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og

respekteres af foreningens medlemmer.

2.3.  Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af

Kolonihaveforbundet.

§ 3Medlemmer

3.1.  Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig

lejer en have ved medlemskabets indgåelse.

3.2  Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt

bopæl udenfor haveforeningen.

Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer

 senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Hvis det kræves at lejer har bopæl i

kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet

forpligtiget til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommunen.

Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet

til ophør med 14 dages varsel jfr. § 8.

3.3.  Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.  

   elod oprettes en lejeaftale.

3.5.  Et medlem kan kun leje een have og kan ikke samtidig være medlem

af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet.

Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til

ophør med 14 dages varsel jfr. § 8.

§ 4.  Hæftelse

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtigelser.

 § 5.  Medlemskapitalen

Generalforsamlingen fastsætter pr. regnskabsårets begyndelse haveloddens

andel i foreningskapitalen.

Ved optagelse af et nyt medlem medtages haveloddens således opgjorte

andel i foreningskapitalen ved fastsættelsen af bebyggelsens 

værdi jfr. § 8 pkt. 6 og 8.

§ 6 Leje

6.1.   Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling

ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt

generalforsamlingen til godkendelse.

Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større

anlægsarbejder, f.eks. kloak, vandledningsnedlæggelse,

opsætning af el og lignende.

Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

6.2.  Betaling af leje anses for rettidig, når den erlægges

senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag

er en lørdag den følgende hverdag.

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling

på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdag, udskydes,

forfaldsdagen til følgende hverdag.

6.3.   Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt,

kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr for

hver forsinket betaling samt bringe lemålet til ophør jfr. § 8.

§ 7.  Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

7.1.    Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m

som skal være gældende inden for området, og som foreningen

gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

7.2.   Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser,

som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder

 pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde

de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.

§ 8.  Ophævelse / opsigelse og overdragelse af lejemål

8.1.  Lejer har ret til at opsige sit lejemål af  havelodden i henhold til  

reglerne i lejekontrakten mellem lejer og foreningen.

8.2.   Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve

den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse

ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen

 senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat,

f.eks  i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejrerens adresse.

Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen,

at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag,

og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet

 hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

8.3.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den

indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden

 til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af

en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene

og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

8.4.  Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den

indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misligholder

den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser

pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter

 foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

Overtrædelse af forbuddet mod benyttelse af kolonihavehuset

 til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området.

8.5.  Når bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik

på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra 

overtagelsestidspunktet.

8.6.   Når lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet,

 kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse

inklusiv fundering og indbo.

Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde,

 at havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg ikke påføres skade.

8.7.   Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter,

har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den,

foreningen godkender til at indtræde i lejeaftalen.

Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering

og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.

Salg kan ikke betinges af forpligtigelse for køber til

samtidig at købe af indbo og redskaber.

Værdiansættelse skal finde sted i overensstemmelse med de

af Kolonihaveforbundet fastsatte retningslinjer.

8.8.   Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

8.9.   Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse

eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden

opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende

 overdragelsesregler,  jfr. forbundsvedtægtens § 7 pkt 5,

 kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af

den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning.

Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have

og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen i overesstemmelse

med de af kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler.

Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen,

er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at

søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse,

beplantning m.v, forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver

udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling,

herunder advokatomkostninger , retsgebyrer,

lejerestance m.m.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende

lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale

 foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden,

indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet

 har pligt til  at vedligeholde haven i samme periode.

8.10.  Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende

medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har

fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v,

der overdrages.

Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger 

tingbogsattest vedr. bebyggelsen.

8.11.   Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret

op- og nedstigende linie.

Medlemmet har ikke ret til at overdrage lejemålet til andre.

8.12.    Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter 3 måneder

pr. den 1ste i en måned.

                        Dog gælder følgende:

 at    en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen, medmindre

foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette.

                 at   en person, med hvem afdøde har levet i ægteskabslignende forhold i

mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal medmindre foreningen har

vægtige grunde til at modsætte sig det, have samme ret under 

forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunket for dødsfaldet.

                            at    en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få

overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har

deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset.

Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i

overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

Bestyrelsen skal påse, at de ovenfor anførte betingelser er opfyldt.

§ 9. Fællesarbejde

9.1.    Foreningens medlemmer er forpligtiget til at medvirke ved

ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge

hovedlejekontrakten hører til området,

samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har endvidre pligt til at holde sin del af vejen udenfor egen have.

9.2.   Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse

i de nævnte aktiviteter.

Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en afgift

fastsat af generalforsamlingen.

Pålagt afgift betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 10.  Generalforsamling

10.1.   Foreningensgeneralforsamling er foreningens øverste myndighed.

10.2.   Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest

3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden,

der mindst skal  indeholde følgende punkter.

                                    1)  Valg af dirigent.

                                    2)  Beretning. 

                                    3)  Årsregnskab med evt. revisionsberetning.

                                    4)  Indkomne forslag.

                                    5)  Godkendelse af budget.

                                    6)  Valg af formand / kasserer.

                                    7)  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

                                    8)  Valg af interne revisorer og suppleanter.

                                    9)  ( evt, ) Valg af ekstern revisor.

                                   10)  Valg af vurderingsudvalg

10.3.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller

et flertal af bestyrelsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

10.4.   Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere hvis mindst 25%

af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen

med angivelse af dagsorden.

10.5.  Bestyrelsen er i de stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til

ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller

begæringens modtagelse.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes  tidligst 1 og senest

3 uger efter indkaldelsen.

10.6.  Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling

er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder

kredsbestyrelsen generalforsamlingen.

De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

10.7.  Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes,

hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret  genralforsamlingen,er til stede.

Bestemmelserne i stk. 10 - 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

10.8.    Ordinær genralforamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med

mindst 30 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

10.9.   Forsalg der ønskes behandlet på den ordinæregenralforsamling.

 skal være formanden i hænde senest 8 dage før genralforsamlingens afholdelse.

Behandlingen af forslagene forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

10.10   Adgang til generalforsamlinger har ehvert medlem af foreningen

samt dennes ægtefælle eller samlever.

10.11.  Hver havelod har een stemme / to stemmer.

10.12.    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

10.13.   Beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal 

af de afgivne stemmer.

                          Skal der stemmes omforslag til:             

                                                             ./. Vedtægtsændring

                                                         ./.    Optagelse af kollektive lån

                                                         ./.     Ekstraordinære indskud

                                                        ./.      Haveforeningens opløsning

 kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de

afgivne stemmer går ind for forslaget.

Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer

har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling,

som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3

 af de afgivne stemmer.

10.14.    Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten,

referenten samt foreningens formand.

§ 11  Bestyrelsen

11.1.   Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse

til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af

generalforsamlingens beslutninger.

En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen,

kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet skriftlig erklæring herom.

11.2.    Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 årig periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

  Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

11.3.  Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges `en repræsentant

fra samme havelod,  med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb,

indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste

generalforsamlings afholdelse.

Afgår formanden eller kasseren i en valgperiode, indenkaldes til ekstra -

ordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker umiddelbart

før den ordinære generalforsamling.

11.4.   Bestyrelsen fastlægger grundlaget for sit virke m.m

 i en forretningsorden.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af

næstformanden efter behov,  eller når blot eet medlem af

bestyrelsen begærer det.

11.5.  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag,

hvor i denne eller en med denne beslægtet person er involveret,

eller på anden måde er personligt interesseret.

11.6.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af

bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

10.7    Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøder.

11.8.   Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Regler om disposition over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold

til fastlagte fuldmagtsforhold.

11.9.   Formand og kasserer samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers

omkostninger / udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

11.10.   Bestyrelsen skal sikre at der er tegnet:

- en bestyrelsesansavrsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar

ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger.

- en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb

i forbindelse med administration af foreningens midler.

- en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets

erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger.

- en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar

over for tredjemand.

- ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med

fællesarbejde i foreningen.

§ 12  Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen,

har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske forhold,

som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen.

Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger

om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

§ 13  Tegningsret

I økonimiske forhold tegnes foreningen ud ad til af formanden eller kassereren.

I alle øvrige forhold repræsenterer formanden ud ad til og er ansvarlig

over for foreningens daglige ledelse.

§ 14  Regnskab og revision

4.1.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget

af en statusopgørelse opgjort under hensýntagen til de tilstedværende

værdier og forpligtigelser.

Årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik

og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og

tilstedeværende bilag.

Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand

af en registreret eller statsautoriseret revisor.

14.2.    Generalforsamlingen vælger 2interne revisorer for 2 år og 2 revisor -

suppleanter for 1 år.

Det påhviler de valgteinterne revisorer at revidere foreningens årsregnskab

samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet 

måtte give anledning til.

14.3.    Revisorerne skal foretage mindst `et uanmeldt kasseeftersyn pr år.

Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

§ 15  Foreningens opløsning

15.1.    Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette

alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde,

skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører

det nye haveområde med samme forpligtigelser over for den opløste

forenings medlemmer.

15.2.    Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med

at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.

Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer,

der er registreret som medlemmer på dette tidspunkt.

15.3.    Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakt med udlejer er i kraft.

******************

Standardvedtægter udgave 2013

Del siden