1: Det er medlemmernes pligt at holde gange og hegn som støder op til             

    deres have, fri for ukrudt, snavs og lignende, samt andre vækster

    end hækplanter.

    Såfremt denne bestemmelse ikke overholdes, er bestyrelsen berettiget til,

    efter skriftlig påkrav at lade renholdelsen ske for lejerens regning,

    til en af bestyrelsen fastsat timebetaling.

    Såfremt at denne pengeydelse ikke er betalt til foreningen senest 14 dage

    efter modtagelsen af regningen, træder §6 stk. 1 i foreningens vedtægter i kraft.

2: Haverne skal holdes i en ordentlig stand - samt der skal være

    rengjort / vedligeholdt foran hæk til vejens midte

3: Ukrudt, papir og lignende må ikke henkastes på veje og fælles arealer eller

    de tilstødende arealer og veje.

4: Husdyrhold er ikke tilladt, og hunde der medtages i kolonien skal føres i snor.

5: Der skal være ensartet hæk ( liguster eller bøg ) i hele kolonien,

både mellem haveloderne og langs veje og stier.

    Alle hække skal holdes i en højde af 1,50 m og max 40 cm i bredden.

    Vedligeholdelse og klipning påhviler lejeren, og skal foretages 1 gang

    årligt - inden 1 september.

6: Kørsel i kolonien med bil, knallert eller cykel skal altid afpasses

    efter forholdende, og må ikke overstige 15 km/t.

    Bestyrelsen foranlediger kolonien afspærret i vinter sæsonen 

    lukket for kørsel i perioden november - marts.

Dog vil der være åbent for kørsel dagligt i tidsrummet kl 10:00 - 16:00.

    Al parkering skal ske på de i kolonien lovligt opførte parkeringspladser.

    Henstilling af campingvogne samt uindregistrerede køretøjer i

    kolonien er forbudt.

    Bilvask på området er ikke tilladt.

    Vandings regler skal overholdes, det vil sige dato og tidsrum -overtrædelse

    medfører øjeblikkelig et bødekrav på 500,00 kr.

7:  Brug af skydevåben her under luftbøsser i kolonien er totalt forbudt.

8:  Musik og støj fra radioer må ikke være generende for naboerne.

9:  Afbrænding af affald er totalt forbudt i kolonien.

10: I perioden 15 maj til 1 oktober må motordrevne redskaber ikke anvendes

      på lørdage efter kl 12:00.

      På søndage samt helligdage må disse ikke anvendes.

11: Overnatning må kun finde sted i tiden 1 april til 1 oktober.

       I perioden 01.10 - 31.03 er overnatning kun tilladt i ferie - weekends og lignende,

dog med hensynstagen til de kontraktlige

      regler ifølge lejekontrakt med Slagelse kommune.

12: Bestyrelsen foranlediger vandforsyning til kolonien henholdsvis

      åbnet og lukket, når forholdende tillader ( kræver ) det.

       Alle huse med indlagt el, skal være udstyret med sikringsautomat

      og HPFI relæ- dette er et lovkrav !

              Ordendsregler vedtaget 20.05.1986 med gyldighed fra samme.

Del siden