Kontraktlige regler - Slagelse kommune

Kontrakt udfærdiget februar 2003.

Haveforeningen skal være medlem af Kolonihaveforbundet.

Haverne kan kun udlejes til borgere med bopæl i Slagelse kommune.

De østlige haver beliggende Vibevej og Harestien er pr 01.11.2011 nedlagt.

Haverne beliggende Postensgang - Drosselstien og Stenstræde er varige, her løber kontrakten frem til 31.12.2028.

Havelodderne må kun benyttes til kolonihavebrug og enhver art af udsalg, undtagen af egne produkter er strengt forbudt.

Der må på hver havelod opføres et kolonihavehus og udhus med et samlet areal på højst 56 kvm samt et drivhus på max 10 kvm.

Bygningernes højde må ikke overstige 3 m til tagskægget og 5 m til tagrygningen, dog tillades en TV - antenne i forbindelse med bygninger på højst 1 m over tagryg.

Bygningerne må kun opføres i en etage.

Bygningerne skal opføres i lette materialer, som ikke virker skræmmende på omgivelserne og de skal anbringes mindst 2,5 m fra haveskel.

Murede og pudsede vægge må ikke forekomme.

Farverne må ikke virke skæmmende på omgivelserne og skal holdes i jordfarverne.

Allerede opførte bygninger forlanges ikke ændret som følge af denne kontrakts bestemmelse, men ved nyopførelser eller ændringer af bestående bygninger skal bestemmelserne i kontrakten opfyldes.

Bygningerne må kun anvendes til natophold i sommerhalvåret - 31 marts til 30 september - og herudover kun til kortvarige ophold som weekends og lignende.

Fritstående antennemaster, større vindmøller og lignende må ikke opføres på de enkelte lodder og eventuelle ønsker om kollektive anlæg skal i alle tilfælde forelægges Slagelse kommune til godkendelse.

Små vindmøller til strømforsyning i et enkelt hus kan opføres, når de overholder følgende bestemmelser:

- Vingediameteren må ikke overstige 86 cm.

Højden over kolonihavehusets tagryg må ikke overstige 1 m.

Møllerne skal opsættes i forbindelse med en bygning og ikke fritstående på master og lignende.

Inden der opføres nye bygninger eller foretages væsentlige ombygninger af eksisterende hus i området, skal der foreligge tegninger, som Kolonihaveforbundets Korsør kreds skal godkende.

Kolonihaveforbundet skal ved godkendelsen sørge for, at bebyggelsen sker i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende retningslinier.

Eventuelle dispensationer fra bestemmelserne kan kun meddeles af udvalget for teknik og miljø.

Byggerierne skal ikke indberettes til kommunen og de registreres heller ikke i bygnings og boligregistret ( BBR ).

I tilfælde af eventuel kloakering ( her under etablering af nedsivningsanlæg eller samletanke for spildevand ) skal projekt af både fællesanlæg og individuelle anlæg sendes til kommunens godkendelse, før arbejdet må påbegyndes.

Nedgravning af latrin skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler her om. 

Indtil andet meddeles fra kommunen, skal nedgravning ske mindst 30 m fra drikkevandsbrønde, mindst 2,5 m fra skel - herunder skel mellem de enkelte havelodder - og ikke dybere end 50 cm.

Eventuelle udgifter til anlæg og drift af fælles toiletbygning(er) er kommunen uvedkommende.

Hvis nogle af områderne kloakeres, kan kommunen kræve, at der etableres vandklosetter, eventuelt ved opførelse af nogle få fælles toiletbygninger.

Foreningen skal på de lejede arealer indrette parkeringspladser i tilstrækkeligt omfang til foreningens medlemmer, ligesom foreningerne selv skal vedligeholde parkeringspladserne og vejene på arealet.

Parkering må ikke finde sted på de af foreningen anlagte veje.

Foreningens medlemmer må ikke parkere biler på de offentlige veje, der støder op til området.

Foreningen skal holde de lejede arealer i pæn og ryddelig stand.

For så vidt angår husholdningsaffald skal foreningen tilslutte sig den af kommunen etablerede ordning om afhentning af affald i sommerhusområde.

Foranstående gælder i den udstrækning, der ikke er truffet en særlig aftale, der er godkendt af Teknisk forvaltning.

Afkastning af affald er ikke tilladt, ligesom henkastning af affald på de til det lejede areal tilgrænsende veje, stier og beplantninger er forbudt.

Afbrændning af haveaffald er forbudt.

Det er forbudt at anvende kemiske plantebekæmpelsesmidler ( pesticider ) - giftige kemikalier - i kolonihaverne.

Foreningerne skal opsætte og vedligeholde ensartede tætte og ubrudte hegn, bortset fra godkendte indgange i skel mod offentlige veje, så færdsel over skellene forhindres.

Foreningen overtager i forhold til naboer hegnspligten i henhold til Hegnslovens regler herom.

Med hensyn til havekoloniens udseende og orden fastsættes følgende bestemmelser:

Hækkene skal være velholdte og ensartet klippet, både i højde og på siden.

Haverne skal holdes i god orden og fri for ukrudt.

Fremleje af have og / eller havehus er ikke tilladt.

Omdeling af de lejede arealer, så antallet af havelodder ændres, kræver kommunens godkendelse.

Der må ikke drives jagt på arealerne.

Skydevåben - herunder luftbøsser - må ikke benyttes i haveforeningerne.

Husdyrhold i haveforeningen forbudt - dog tillades det at holde hund og kat.

Hunde skal føres i snor.

Anvendelse af motordrevne haveredskaber er ikke tilladt fra lørdag kl 12:00 samt søn - og helligdage.

Mellem Korsør kredsen og haveforeningen oprettes en kontrakt.

Foreningens love skal indeholde bestemmelser svarende til de i denne kontrakt indeholdte forskrifter.

Mellem Korsør kredsen og haveforeningen oprettes en kontrakt.

Korsør kredsen er overfor kommunen ansvarlig for foreningens overholdelse af bestemmelserne i nærværende kontrakt.

Hvis lejen ikke betales rettidigt eller kontrakten i øvrigt misligholdes væsentligt, er Slagelse kommune berettiget til uden erstatning at opsige lejemålet og udsætte lejeren af areal.

Del siden