02.marts.2024                                                    Vandforsyningen

Der åbnes for vandforsyningen til havekolonien

lørdag 16.03.2024 ca kl 10.00

Husk at lukke dine vandhaner ude som inde, samt stophane inden denne dato

 

Det ville være en fordel hvis du kunne kontrollere din vandforsyning straks efter åbning 07.februar.2024                                           Generalforsamling          

Ordinærnær Generalforsamling afholdes 

    søndag 17.03.2024 kl 10:00 i foreningshuset     

       Dagsorden ifølge vedtægter   

                   Den fulde dagsorden kan ses på opslagstavlen i haveforeningen                    

03.februar.2024                                             Oversvømmede haver


 Det viste sig at grunden til oversvømmelsen på Stenstræde var den at rødderne fra piletræerne var groet ned i dræn og derfor var disse totalt stoppede.

Enterpenør vil mandag 05.02.2024 nedlægge nyt dræn, her efter skulle vi kunne undgå oversvømmelser igen.

03 januar 2024                                                  Oversvømmede haver


Der er den senere tid faldet store regnmænder, hvilket bevirker at grundvandet står ekstremt højt og flere haver derfor oplever vand i deres have.

På Stenstræde er det helt galt, her er flere haver og huse totalt oversvømmet, dette skyldes at overflade dræn ikke leder vandet bort, dette formoder vi at det skyldes nedgravning af fjernvarmerør hvor drænene er gravet over og formodentlig ikke blevet genetableret.

Vi har derfor i dag haft kontakt til entreprenør som stod for nedgravningen, denne har besigtiget oversvømmelserne og kunne godt se at der var et problem, derfor kommer entreprenøren i morgen tidlig torsdag 04.01.2024 for at udbedre skaden på dræn, her efter forventer vi at vandet hurtigt vil forsvinde igen

 23.november.2023                                         Vandforsyningen

              

Nu påstår vejrguderne at det skulle blive frost døgnet rundt, derfor lukker vi for vandet

lørdag 25.11.2023 mellem kl 11:00 - 13:00


Efter at der er lukket for vandet bedes du åbne dine vandhaner ude som inde - dette for at udlufte systemet og hermed undgå frostsprængning af dine vandrør

21.november.2023                                           VANDFORSYNINGEN


Nu nærmer vinteren sig det kan derfor snart blive aktuelt at lukke for vandforsyningen

til haveforeningen

Vi lukker dog først for vandet ved frost døgnet rundt eller hård nattefrost

Nærmere tilgår når det bliver aktuelt at lukke

 

 

01.november.2023                                Opdatering på fjenvarmeprojekt


Entrepenøren er nu færdig med fjernvarme arbejdet igennem haveforeningen.

Kørsel til og fra haveforeningen er nu normal igen.

Bommen i nordenden af haveforeningen er derfor lukket igen

  27.oktober.2023                              Opdatering på fjernvarme projekt


Man er endnu ikke færdig med nedgravning af fjernvarme igennem haveforeningen, men der er i dag         fredag 27.10.2023 etableret mulighed for at køre ind i haveforeningen fra Storebælts vej igen.

Kørsel til de enkelte  haver sker via Postensgang.

Entrepenøren forventer at blive færdig med arbejdet i starten af uge 44 .  13.oktober.2023                                  Opdatering på fjenvarme projekt


Nedgravning af fjernvarmerør igennem haveforeningen er nu  godt igang og man mangler nu kun garvearbejdet fra Postensgang og ud af haveforeningen

Kørsel til og fra haveforeningen kan derfor kun ske fra Storebæltsvej  via asfaltvejen overfor Korsør Station og videre ind over marken lige før halmvarmeværket, der er etableret en midlertidig vej på marken til selve haveforeningen

Kørslen på vejen til og fra stationen skal ske med forsigtighed idet dette er en gang og cykelsti

Gravearbejdet forventes afsluttet i uge 42, her efter lukkes bommen ved stationen igen og kørsel til haveforeningen skal atter foregå via den normale indkørsel fra Storebæltsvej


    16.september.2023                                           FjernvarmeSom nogle jo nok har bemærket sker der omfattende gravearbejde i Haveforeningen

Dette skyldes at Envafors skal nedgrave fjernvarme rør som skal forbinde halmvarmeværket og

Grønlandsvej samt Storebæltskolen

Man er nu nået frem til Stenstræde og det vil derfor ikke være muligt at køre til og fra Stenstræde de første dage i uge 38.

Når rørene er lagt forbi Stenstræde, tildækkes disse igen og kørsel til og fra Stenstræde kan ifølge entrepenør foregå via Energivej, det er vejen  ved Mac Donalds

Her efter vil gravearbejdet fortsætte igennem haveforeningen, dette arbejde kan tage ca  2 uger.

Kørsel til og fra Drosselstien skal i denne periode ske via Postensgang, bommen  i nordenden af haveforeningen er derfor åbnen.

Når gravearbejdet skal foregå fra Postensgang og udkørsel, vil kørsel til og fra Postensgang og Drosselstien kunne ske via Energivej


       09.september.2023                                                 Aflysning


Fællesarbejdet lørdag 16.,09.2023 er aflyst
      07.september.2023                                      Renovations ophør sæsonen 2023


Sidste dag for afhentning af: 

   Genbrug – metal/glas/plast & papir/pap bliver fredag 15.09.2023


Sidste dag for afhentning af:

Mad / restaffald bliver fredag 06.10.2023


Affaldsbeholdere vil herefter live fjernet for vinter opbevaring


22-Marts-2023                                                            Renovation 2023

 Affaldsbeholdere vil blive sat ud ved garageanlæg mandag 27.03.2023


Husk at sortere affaldet i henhold til Slagelse kommunes regulativ

Det fremgår af de forskellige affaldsbeholdere hvad der må kommes i


Øvrigt affald skal afleveres på Genbrugsstationen

Affaldsbeholdere må ikke overfyldes


Der må ikke henstilles affald ved siden af beholdere


19-Marts-2023                                                               Fælles arbejdsdage 2023


Lørdag 15.04.2023 kl 10:00

Rydde fællesgrund  -rense flagstang +montere  ny flagline samt vimpel

Oliere bordbænk sæt ved fælleshus


Lørdag 13.05.2023 kl 10:00


 Maling af fælleshus og skur, samt rengøring af bænke ved foreningshus

Lørdag 03.06.2023 kl 10:00


Færdiggøre fællesgrund – etablere ny materialeplads – etablering af P -pladser

 

Lørdag 22.07.2023 kl 10:00


Klipning af hække i haveforeningen

 

Lørdag 26.08.2023 kl 10:00


Færdiggøre fællesgrund – flytte Falck vogn til fællesgrund

 

Lørdag 16.09.2023 kl 10:00


AFLYST

 

Fremmøde til fælles arbejde skal ske minimum 2 gange i sæsonen

Tilmelding til kassereren så hurtigt som muligt

på følgende mail: cyprus@mail.dk eller mobil 30316616


Er du ikke i stand til at møde 2 gange i sæsonen, bedes dette oplyst til kassereren, i modsat fald vil du ifølge vores vedtægter blive opkrævet et gebyr på 250,00 kr  pr gang

12-Marts-2023

08-Februar-2023

22-Januar-2023

20-Januar-2023


 Vandforsyningen


Der åbnes for vandforsyningen til haveforeningen

lørdag 18.03.2023 kl ca 10:00


Husk inden denne dato at lukke din stophane samt alle vandhaner ude som inde


Skulle det mod forventning blive hård frost iogen må vi udskyde åbningen


Det ville være en fordel hvis du kunne være i dsin have under åbningen, så vi hurtigt kan få lokaliseret eventuelt ledningsbrud Bommen

Mandag 13.02.2023 kl 10:00 åbnes bommen permanent

Det vil her efter være muligt at køre til og fra havekolonien for sæsonen 2023
Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes lørdag 11.03.2023 kl 10:00

i foreningshuset

Dagsorden ifølge vedtægter

Den fulde dagsorden kan læses på opslagstavlen i haveforeningen


Adresseændring


Husk at melde adresseændring til kasseren hvis du ændrer din bopæl


Desværre oplever vi tit at en haveejer har skiftet adresse uden at have oplyst dette

Rotter

11-September-2022

Der er flere haveejere som har konstateret rotter her i efteråret
Det er den enkelte haveejers pligt at anmelde dette til Slagelse kommune
Kan anmeldes via kommunens hjemmeside under selvbetjening

11-September-2022

Renovation

11-September-2022

04-September-2022

Renovation

Sidste dag for afhentning af:
Genbrug - metal/glas/plast & pap/pap bliver fredag 16.09.2022
Beholdere vil her efter blive fjernet for vinter opbevaring

Præmierede haver 2022

Sidste dag for afhentning af:
Mad / restaffald bliver fredag 07.10.2022
Beholdere vil her efter blive fjernet for vinter opbevaring

Konsulenten har besøgt haveforeningen - følgende haver er præmieret
Have nr 18
32 Point
Lonni Andersen & Peter Meyer
Forbundets præmie

Per Olsen
Have nr 13
29 Point
Haveforeningens præmie

03-Maj-2022

Generalforsamling 2022

23-Marts-2022

Renovation

Affaldsbeholdere bliver sat ud torsdag 24.03.2022
Affaldet skal sorteres i henhold til Slagelse Kommunes affalds regulativ
Det fremgår af den enkelte beholder hvad der må fyldes i

Dagsorden - formandens beretning - referat - regnskab og budgetforslag findes under fanen " Nyt fra bestyrelsen "

Der vil blive åbnet for vandforsyningen til havekolonien lørdag 26.03.2022 kl ca 11:00.
Husk inden denne dato at lukke vandhaner samt stophane.
Det ville være en fordel hvis du kunne kontrollere din vandforsyning straks efter åbning.

17-Marts-2022

Åbning for vandforsyningen

17-Marts-2022

Ny vandledning

Den nye vandledning til foreningshuset er endnu ikke blevet etableret, men ifølge SK - Forsyning skulle denne blive etableret torsdag 24.03.2022

09-Marts-2022

01-Marts-2022

Generalforsamling

Vandforsyningen

Ordinær generalforsamling afholdes lørdag 23.04.2022 kl 10:00 i foreningshuset
Dagsorden ifølge vedtægter
Den fulde dagsorden kan læses på opslagstavle i haveforeningen


Nu er det tiden hvor du skal lukke din stophane samt alle vandhaner ude som inde

Vi åbner for vandet så snart vi har fået etableret den nye separate vandledning til foreningshuset
Arbejdet med den nye vandledning forventes foretaget i uge 9

Dato for åbning af vandet tilgår senere

Fælles arbejdsdage 2023

Lørdag 14.04.2023 kl 10:00

Rydde fællesgrund  -rense flagstang +montere  ny flagline samt vimpel

Oliere bordbænk sæt ved fælleshus

Lørdag 13.05.2023 kl 10:00

Maling af fælleshus og skur, samt rengøring af bænke ved foreningshus

Lørdag 03.06.2023 kl 10:00

Færdiggøre fællesgrund – etablere ny materialeplads – etablering af P -pladser

 

Lørdag 22.07.2023 kl 10:00

Færdiggøre fællesgrund – flytte Falck vogn til fællesgrund

 

Lørdag 26.08.2023 kl 10:00

Klipning af hække i haveforeningen

 

Lørdag 16.09.2023 kl 10:00

Renovering af fælleshus indvendig

 

Fremmøde til fælles arbejde skal ske minimum 2 gange i sæsonen

Tilmelding til kassereren så hurtigt som muligt på følgende  mail:

cyprus@mail.dk

Er du ikke i stand til at møde 2 gange i sæsonen, bedes dette oplyst til kassereren, i modsat fald vil du ifølge vores vedtægter blive opkrævet et gebyr på 250,00 kr  pr gang

06-December-2022

Bommen

Fra mandag 12.12.2022 vil bommen kun være åben i

tidsrummet kl 10:00 - 16:00

Kørsel til og fra havekolonien vil resten af vinteren ikke være muligt uden for ovennævnte tidsrum

Det kan blive aktuelt at lukke bommen permanent hvis det bliver en vinter med meget sne06-December-2022

Vandforsyningen


Vi har her til morgen modtaget en opringning fra Envafors, de har rådet os til at lukke for vanforsyningen på grund af et aktuelt vandforbrug på 800 liter i timen

Vi har derfor uden varsel måtte lukke for vandet

Nu lover de også frost døgnet rundt fra søndag, så der vil først blive åbnet for vandet til foråret igen

Husk at åbne dine vandhaner ude og inde, dette for at udlufte systemet og der ved undgå frost sprængning af dine vandtrør