Beretning til FASANVÆNGET´s

Generalforsamling Søndag den 17. marts 2024.

 

Endnu et meget specielt år er gået!

Vejret sidste sæson var endnu engang uforudsigeligt. Meget varmt, meget vådt, meget blæsende op til storm, ja stærk storm og orkanagtige vindstød, alt sammen i en lind strøm. Men det er jo nok det vi må regne og leve med i fremtiden, på grund af vores klodes opvarmning og de dermed forbundne klimaforandringer.

 

Jeg skal kort fortælle jer om hvad der er sket i haveforeningen siden vores sidste Generalforsamling den 11. marts sidste år.

Som de fleste af jer nok har bemærket mangler vi i dag vores kasserer Leif Hansen og det skyldes at Leif er blevet meget alvorlig syg af kræft og at han af den grund har måttet frasige sig jobbet som kasserer, samt alle de bibeskæftigelser vi alle har lukreret på. Han har solgt sin have og hus og forventer ikke mere at deltage i Fasanvængets aktiviteter. Leif er nu sat i gang med en behandlingsplan, men det er en meget alvorlig situation han befinder sig i, da kræften har spredt sig.

Det er en forfærdelig situation Gitte, Leif og deres familie står i, og vores tanker og håb drejer sig om at Leif må blive sin sygdom kvit eller at han i hvert fald må få en tålelig fremtid sammen med sin familie. Vi har meget at takke Leif for i vores forening, og bestyrelsen har derfor sendt en hilsen til ham og familien fra os alle i Fasanvænget med et stort ønske om god bedring til ham, og håb, og et skulderklap til resten af familien.

Bestyrelsen har efter Leifs fratræden som kasserer overtalt Søren Klint fra Stenstræde 36 til at overtage kassererposten og han er blevet konstitueret og har overtaget jobbet.

Det siger vi fra bestyrelsen tusind tak for, at han med så kort varsel ville påtage sig jobbet som kasserer som jo er livsvigtigt for foreningens overlevelse.

 

Efter denne triste indledning er der kort at berette, at det har været et stille år, det være sig både i kreds og forening. Vi har kun afholdt to bestyrelsesmøder samt den nødvendige konstituering, dog har vi også i perioden afholdt et møde med Kredsformanden Svend Pedersen, mødet omhandlede en opstået sag om spildevandsafledning. Sagen er opstået efter en anonym henvendelse til Slagelse Kommune om en ulovlig spildevandshåndtering i en kolonihaveforening under Vestsjællands kredsen. I vores forening er der i lighed med næsten alle andre kolonihaveforeninger i kommunen ingen der benytter en godkendt samletank. Helt nøjagtigt én. Resten har med ganske få undtagelser 1000 l. tanke, hvor der samles sort og gråt spildevand, som så tømmes med en slamsugerordning. Konklusionen på mødet blev at vi skulle tá det roligt og så se om der ikke igen faldt ro om sagen.    

Alt andet i bestyrelsen er foregået ved personlig kontakt eller pr. telefon. Der har været afholdt arbejdsdage hvor positive og rørige medlemmer ryddede grunden på Postensgang 16 så den efter vi har fået flyttet indhegningen nu kan bruges til opbevaring af grus og stabil. Falck containeren har vi ligeledes placeret på grunden til opbevaring af overskudsmaterialer til fælles brug. Vi har fået malet foreningshuset og redskabsrum udvendigt, fået klippet hækken og studset træerne langs tilkørselsvejen og rundt om foreningshuset.

Vi forsøgte i år med at publicere de datoer hvor arbejdsdagene skulle foregå så medlemmerne havde god tid til at vælge de to dage som passede ind i deres personlige kalender og herefter tilmelde sig til Leif. Det var ikke nogen succes, der var et par af de første dage hvor der var mange tilmeldte og resten af arbejdsdagene var der næsten kun bestyrelsens medlemmer på listen. Mange og langt de fleste foretog sig intet, det var som om det ikke vedrørte dem?  Når man spurgte ind til årsagen, havde man alle mulige smarte undskyldninger, såsom ferie eller en syg moster? Men kære medlemmer det vedrører os alle! Og hvis ikke stemningen og tilmeldingen bliver en anden, kan konsekvenserne blive at vi til nogle af   opgaver kan blive nødsaget til at rekvirere håndværkere i stedet for, med en deraf uundgåelig kontingentstigning til følge. (Dette til efterretning.)

Der har i år lykkeligvis ikke været nogen dødsfald blandt medlemmerne.

Foreningen har gennem de seneste år haft en stor udskiftning af lejere i haverne men i øjeblikket er der ingen til salg.

Først på sæsonen 2022 blev vi kontaktet af to haveejere, Per Olsen på Postensgang 13 og John Mosel på Drosselstien 28, begge kæmpede med et dårligt helbred og ville derfor sælge deres kolonihaver. Ingen af dem havde mere overskud eller kræfter til at passe deres have. Efterfølgende har Per Olsen fået solgt sin have til Marianne Herum. John og Kristian har solgt deres have til ægteparret Susan Poulsen og Børge Jensen

Også på grund af helbredsproblemer har Lisbeth og Tommy Larsen solgt deres hus og have på Postensgang nr. 12 til Brian Nielsen. Tommy Larsen har været bestyrelsesmedlem i en del år og på eget initiativ holdt Postensgang i flot stand og klippet alle hække ved indkørslen til Kolonien. Det siger vi ham stort tak for og ønsker ham god bedring med sin sygdom, og held og lykke i fremtiden.   

Nicoline og Jacob Birk, Postensgang 9 har solgt deres hus og have til Simone Götze Tomhave og Morten Barslund Gregersen. Simone og Morten solgte herefter haven på Stenstræde 48 til Christina Steffensen og Martin Kaack. Vi vil gerne fra bestyrelsen sige tak til Nicoline og Jacob for deres store hjælp i den tid de har været i Kolonien.

De sidste handler vi har haft er Drosselstien 27 hvor Lene Klitgaard har solgt haven til Catrine Hovgesen, som vi selvfølgelig også ønsker det bedste for. Catrine drømmer om et nyt hus på grunden da det eksisterende er i meget dårlig stand. Bestyrelsen har givet en dispensation til at stille en campingvogn op fra 1. april til 1. oktober. Perioden benyttes til, at det gamle hus bliver revet ned, og et nyt stillet op.

Som jeg omtalte i starten, har Leif senest solgt sit hus og have til Peter Vedel og samme dag blev Stenstræde 33 solgt til Jullie Vestergaard Bonde som vi selvfølgelig ønsker alt det bedste, og at vi må have dem i vores fællesskab i mange år.  

Bestyrelsen vil også gerne byde hjertelig velkommen til Marianne, Susan og Børge, Christina og Martin, Brian, samt Catrine i vores fællesskab. Håber vi må få glæde og gode fællesoplevelser i årene fremover.

Det varslede kloakeringsprojekt til foreningshuset, er nu blevet udført. Foreningshuset er nu blevet kloakeret og vores toiletter herfra er nu ført sammen med resten af Korsørs spildevand til rensningsanlægget.

Projektet var uden udgifter for vores forening da kommunen betaler for opgravning og tilslutning til foreningshuset, omfattende vores wcér og vaske samt køkkenvasken.

Når nu jeg er inde på arbejdet med at føre fjernvarmen gennem vores koloni, så havde jeg ikke i min vildeste fantasi forestillet mig hvad det indebar af problemer og ekstraarbejde?

Som en af de glædelige oplysninger blev det vedtaget endnu et år at nedsætte kontingentet til kredsen med kr. 100,- pr. medlem, og dette skyldes den store kassebeholdning man lå inde med og som man ikke skønner der er behov for mere.

Den nye vandledning som alene forsyner vores forbrug i Foreningshuset, er jo omfattet af den nuværende vandafledningsafgift. Denne ledning skal kun forsyne vores forbrug af vand i haverne til vanding af afgrøder og blomster m.m. Dette forbrug er så fritaget for afgiften.

Udgiften til etablering af den nye vandledning blev ca. kr. 40.000, -. En engangsudgift vi får forrentet på ganske få år med besparelsen fra vandafledningsafgiften for vores forbrug i haverne.

Jeg håber at vi efter udarbejdning af en finansieringsplan kan begynde opfriskningen af vores foreningshus som alle kan se, trænger til en indvendig renovering.  Vi havde planer om at der skulle lægges et nyt loft med akustikplader, væggene skal males og et nyt gulv lægges så lokalet kan være mere tidssvarende og indbydende. Sidste år blev et hurtigt arbejdende udvalg bestående af Julie og Anker nedsat for at komme med forslag til hvordan og hvor meget renoveringen omfattede. Dette forslag omhandler lige nøjagtigt de punkter som jeg netop har nævnt. Dette forslag vil snarest blive færdigbehandlet i bestyrelsen og resultatet vil der blive orienteret om på et medlemsmøde i foråret.

Envafors A/S som står for etableringen af den store varmepumpe beliggende ved Kraftvarme-værket er nu i fuld gang. Den nye varmepumpe vil i løbet af de næste 20 år bidrage med en CO2-reduction på ca. 170.000 tons. Samtidig vil udgifterne til produktion af varme reduceres med ca. 6 mio. kr. om året. Byggeriet forventes færdigbygget sidst på året.

Også på den modsatte side af vejen har man lige åbnet endnu et spisested idet kæden SUNSET Boulevard har etableret en ny fastfoodrestaurant.

Mellem de to spisesteder MacDonald og SUNSET har man etableret en selvbetjeningstank Goón samt opladestation til elbiler fra både Norlys og Allego med plads til 12 almindelige lade standere og tre 400 KW lynladere til tung trafik.

Disse nye forretninger har krævet endnu en pylon med reklameskilte på venstre side af motorvejen når man kommer fra Slagelse siden.

De sidste planer for området, er den nedlagte del af Fasanvængets haver som nu er forpagtet væk. På arealet skal i nærmeste fremtid anlægges et jordvarmeanlæg til brug for strømforsyning til at drive fjernvarmen i kommunen. Arealet vil formentlig så stadig på overfladen kunne benyttes til dyrkning af dyrefoder. Et forlydende om et kæmpe hotelbyggeri på arealet overfor stationen, har jeg forsøgt at få bekræftet fra kommunal side men det er ikke lykkedes.

Fra Vestsjællands kredsen er der ikke så meget at sige. Repræsentantskabsmødet blev retmæssigt afholdt den 12. marts 2023 i Rundingens foreningshus.

Formandens beretning samt budgetter og årsregnskab blev godkendt. Som formand blev Svend Pedersen genvalgt og øvrige valg kunne besættes uden større palaver.

Fra Kredsen modtager vi jævnligt forskellige retningslinjer, påbud samt blanketter som vi skal rette os efter og benytte.

Senest er det vurderingsudvalg som vi har været knyttet til i Korsør blev nedlagt, det skyldes intern uro i mellem kredsen og formanden for udvalget?  som også er/var en del af kredsbestyrelsen. Et nyt udvalg skal ta over og det forventer vi snart sker. Dette udvalg er nok det vi får flest retningslinjer fra, senest en 11 siders skrivelse om købsaftale vedr. kolonihavehus, en skrivelse som nærmest ligner køb af et parcelhus? Ligeledes et 6 siders manifest om byggeregler og vejledning om kolonihaver i Korsør. Også en beskrivelse som er et parcelhus værdigt?

Ønsker man at benytte en tank til spildevand, som jo er nødvendigt til køkkenvask, håndvask og Toilet og bad. Er der en ansøgning om nedgravning af tank, samt et sæt blanketter og en vejledning på 4 sider som skal efterleves. Behøver jeg at tilføje at det ikke er noget af en gratis omgang?

Skærpet er også reglerne om de dokumenter der kræves ved en vurdering inden vurderingen kan foretages: Betaling af kr. 800,- for vurderingen, et dataskema, Plantegning af haven med alle bygninger med mål til skel. Ejererklæring skal være udfyldt. Nøgle til have og hus. Kvittering for El-tilslutning. Ev.t. varmepumpe. Solenergi. Skorstensfejer-attest. Forbedring/vedligeholdelse. Løsøreliste.

Kontrakten med Slagelse kommune som udløber i 2028 skal snart genforhandles og arbejdet dermed vil foregå gennem kredsen sammen med de lokale foreninger i de respektive kommuner. Det bliver nok et langvarigt tovtrækkeri som munder ud i en højere lejepris og måske andre finurligheder, da kommunen skal spare og have større indtægter? Men mere herom når tiden nærmer sig. 

Kredsen savner initiativ fra Kolonihaveforbundet, der har fået ny formand på kongressen. Mere herom kan læses i Havebladet!

Kredsen har på det seneste indskærpet overfor foreninger og deres bestyrelser at overholde reglerne for byggeri og ombygninger i kolonihaver.

Lukning af bommen i vinterperioden har i år ikke fundet sted, det hænger sammen med den planlagte gennemførsel af Fjernvarmerør som er foregået i vinterperioden. Det har ingen konsekvenser haft i forhold til mulige indbrud og hærværk, da vi ingen har haft.

Foreningen har tilbudt en fællesforsikring gennem forbundet. Den kan alene omfatte den lovpligtige brandforsikring som årligt koster under 600,- og er helt uden nogen selvrisiko. Skulle man ønske en forsikring også med Bygningskasko og indbo er det årlige beløb ca. kr. 1745,00 hvilket er billigt sammenlignet med andre forsikringsselskaber. Det er et tilbud mange haveejere har benyttet sig af og som jeg kun kan anbefale. Forsikringen er billig og som sagt helt uden selvrisiko og nem at have med at gøre. En skadesblanket udfyldt og man modtager en opringning om hvordan man ønsker udbedringerne foretaget enten med håndværks-hjælp eller om man selv vil udbedre mod betaling? Nemmere kan det vel ikke være.

De mange nye unge haveejere som de sidste år er kommet til, håber vi kan højne standarden i vores haver og på sigt være med til at overtage ledelsen i haveforeningen så den kan overleve mange år endnu.

Vi har i år valgt ikke at deltage i havepræmieringen da bestyrelsen ikke syntes der var haver som vi kunne være bekendt at udpege for havekonsulenten til præmiering. Her skal jeg lige orientere om at præmiering kun kan ske hvert femte år, og når hensyns er taget hertil, var der ikke nogen blandt de resterende haver som vi kunne udpege.

Jeg vil gerne endnu engang benytte lejligheden til at indprente medlemmerne om at være mere grundige i deres sortering af affald. Der er meget som ikke bliver sorteret korrekt, eller nærmere ikke bliver sorteret, inden det havner i vores affaldscontainere. Sørg for at frasortere madaffald i de specielle grønne poser og sorter plastic, pap, metal, og glas fra og placer det i de rigtige containere, inden resten bliver lagt i restaffald.

Jeg ved at der stadig er efterladt mange ting, i og ved, containerne som absolut ikke hører til der, men skal afleveres på genbrugspladsen. Det kan ikke være rigtigt at vi den ene gang efter den anden skal stå og sortere ting fra inden afhentning fredag. Og derefter selv køre til genbrugs-pladsen med det.

Vi skulle nøde risikere at renovationsfolkene ikke vil modtage og tømme containerne. Hvis det sker, opkræves ekstra betaling for tømning. Husk at det kun er ting fra fødevareemballage som må bortskaffes i disse containere, alt andet skal leveres til genbrugs-pladserne.

Et andet problem som stadig er aktuelt, er manglende betaling af grus fra vores depot. Gruset er indkøbt af foreningen for at lette haveejere der skal bruge en enkelt eller to trillebøre til lægning af et par fliser. Husk at betale kr. 20,- pr. trillebør, med mobil pay til Charlotte Nygaard som har lovet at stå for dette regnskab i sæsonen.

Jeg omtalte sidste år i min beretning meningen med de tiltag der omhandler biodiversitet. Hvor jeg godt kan forstå at vi skal bevare den eksisterende flora og fauna i et økosystem og bevare insekter, padder fugle m.m. samt undgå forurening med større mængder pesticider og kunstgødning.

Mange af de skader der er sket på diversiteten, mener jeg nok kan tilskrives den intensive dyrkningsform i landbruget, og ikke mindst luftforurening, hertil de omfattende klimaændringer som vi ser oftere og oftere omtalt og billedgengivet i TV.- enten for varmt, for meget vand eller måske tørke med efterfølgende brande og jordskred.

Min egen mening er, som jeg udtalte sidste år, at jeg bruger min sunde fornuft i haven og undlader de ting som jeg ved bidrager til at ødelægge biodiversiteten.

Det er ikke en holdning vi har drøftet i bestyrelsen. Men hvor jeg vil hen med dette er, at jeg ikke ønsker at se halvdelen af vores kolonihaver omdannet til en stor ukrudtsmark med en undskyldning om at haven skulle være biodynamisk. Derfor mener jeg stadig at vores haver skal plejes med hensyntagen til vores naboer så ukrudtsfrø og skadedyr ikke boltrer sig mellem alle haverne. Naboen har måske et ønske om at dyrke sine afgrøder på en anden måde.

Efterfølgende har vi fra forbundet modtaget en vejledning og introduktion til ”Miljøbevidste kolonihaver”. I vejledningen gennemgår man hvad de mener man skal forstå ved biodiversitet, og den støtter i store træk min mening om emnet.   

Til sidst vil jeg gerne takke de aktive medlemmer som har deltaget med arbejde for foreningen ikke mindst i sidste uge hvor vi fik ryddet pænt op ved drænledningen ved Stenstræde. Tak til Alf for hans tiltræden efter Leifs fratræden, samt den øvrige bestyrelse og revisorerne for jeres arbejde.

Tak for ordet!

 

Svend-Aage Larsen

Frmd.                                                                               

                                                                                       

Referat fra

Ordinær GENERALFORSAMLING

Søndag den 17. marts 2024 kl. 10.00 i Foreningshuset

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Søren Klint som blev enstemmigt valgt.

Søren takkede for valget, og bekræftede at indkaldelsen var foregået til tiden og efter vedtægterne.

 

 1. Valg af referent.

       Dirigenten foreslog Svend-Aage Larsen som blev enstemmigt valgt.

           Svend-Aage Larsen takkede for valget.

 

 1. Valg af stemmetællere

        Der blev ingen valgt da der ikke var nogen forslag der skulle stemmes om.

 

 1. Formandens beretning

Formanden aflagde en meget omfattende og fyldig beretning som blev enstemmigt                      vedtaget og godkendt.

 

 1. Regnskab ved kassereren

Regnskabet blev fremlagt af den ny konstituerede kasserer Søren Klint som hovedkulds var blevet inddraget i foreningens regnskaber efter vores mangeårige kasserer Leif Hansen var blevet meget syg af kræft, og derfor ikke kunne være til stede og aflægge regnskabet. Det reviderede regnskab blev enstemmigt vedtaget og godkendt.

 

 1. Behandling af indkomne forslag

 Der var ikke modtaget nogen forslag. Så punktet udgik!

 

 1. Godkendelse af budget og kontingent.

Det fremlagte budget blev som et midlertidigt vedtaget, og det skyldtes den    turbulens der er opstået efter vores kasserer Leif Hansens fratræden.

 

 1. Valg til bestyrelsen

 

På valg er:

Kasserer                                 Leif E. Hansen som ikke modtog genvalg

                                               Pia Hoffmann (49) Blev foreslået og valgt.

Bestyrelsesmedlem                Charlotte Nygaard (22) Blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem                Erling Samuelsson (26) Ønskede ikke genvalg.

                                               Gitte Borg (4) Blev foreslået og valgt.

Nyt Bestyrelsesmedlem         Jullie Bonde (33)blev foreslået og valgt.    

Bestyrelsessuppleant             Lindy Nielsen (15)

Revisor suppleant                  Julie Klint (36) Modtog ikke genvalg.

                                               Alf Nygaard modtog valget.

                                    

 1. Valg til Vestsj.  kredsen    (Repræsentantskabet)              2.medlemmer

                                                         Svend-Aage Larsen (47)           

                                                         Pia Hoffmann. (49)           

 1. Eventuelt

Under eventuelt spurgte Katrine Hovgesen (27) til en udefra kommende lyd som tilsyneladende kom fra en nabogrund. Flere tilstedeværende forklarede at det kom fra en elektronisk dyreskræmmer. Formanden lovede at få fjernet lyden som kommer fra nr.26 og som man nu ved ingen virkning har, og derfor er overflødig.

Julie Klint berørte en anden unødig støjkilde som kom fra nr. 17 det var en pibelyd og stammede fra de opsatte vindmøller på grunden. Formanden lovede at påtale det overfor ejeren og at han i det mindste fik propellerne smurt så støjen bliver reduceret eller helt forsvinder.

Alf Nygaard (22) foreslog at man startede en konkurrence i foreningsregi om at fremdyrke den største solsikke i haven.

Susan (28) foreslog om man kunne oprette et lokale/nogle hylder eller lignende til eventuelt bytte af bøger eller andet interiør.

Julie (35) foreslog at man drøftede reglerne i bestyrelsen for retningslinjer om biodiversitet i haverne. Charlotte  (22) satte spørgsmålstegn ved havepræmiering og ville tage emnet op på et kommende bestyrelsesmøde.

 

         Således hørt og refereret på mødet den 17. marts 2024

 

                      Svend-Aage Larsen                                 Søren Klint

___________________________      ___________________________

Referent                                                   Ordstyrer

 

 

 

 

              

                           Referat fra

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 11. marts 2023 kl. 10.00 i Foreningshuset

 

Dagsorden og referat:


 1. Valg af dirigent.

Valgt blev Leif E. Hansen

Leif takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

 1. Valg af referent

                  valgt blev formanden, som takkede for valget.

 

 1. Valg af stemmetællere

Valgt blev Gitte Vedel og Julie Klint. (Der var 20 fremmødte medlemmer til stede.)

 

 1. Formandens beretning.

                 Formanden aflagde beretning om året der var gået.

                 Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og kan læses i sin fulde ordlyd andet steds på vores                  

      hjemmeside

 

 1. Regnskab ved kassereren.

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren Leif E. Hansen og efterfølgende enstemmigt vedtaget, med et par småjusteringer.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag så punktet blev sprunget over.

 

 1. Godkendelse af budget og kontingent

      Budgettet blev fremlagt af kassereren og enstemmigt vedtaget og godkendt.

      Kontingent fastholdes som sidste år.

 

 1. Valg til bestyrelsen

 

På valg er:

Formand                                 Svend-Aage Larsen (47)

Modtog genvalg.   Og blev enstemmigt valgt for en ny 2. årig periode.

 

Bestyrelsesmedlem                Pia Hoffmann (49)

Blev genvalgt uden modkandidat.

 

Bestyrelsessuppleant             Lindy Nielsen (15)

Modtog genvalg uden modkandidat.

   

Revisor                                   Søren Klint (36)

Modtog genvalg uden modkandidat.

 

Revisor suppleant                  Julie Klint (35)

Julie, modtog valg og blev enstemmigt valgt.                  

          

 1. Valg til Vestsjællandskredsen (Repræsentantskabet) 2.medlemmer

        Svend-Aage Larsen          

        Leif E. Hansen 

        Begge modtog genvalg.        

 

 1.  Eventuelt

Under dette punkt oplyste Julie Klint at deres lille udvalg om renovering af foreningshuset        har fremsendt en rapport/forslag til formand og kasserer om hvad man her havde gjort sig af tanker om en nænsom renovering af mødelokalet i Foreningshuset. Rapporten som var sendt pr. e-mail den 9. november 2022, har vi kunnet konstatere er forsvundet ud i den blå luft, idet hverken formand eller kasserer har modtaget den. Det bliver der nu rådet bod på idet den vil blive fremsendt på ny. (Forslaget er d.d. modtaget og vil nu blive behandlet i bestyrelsen snarest muligt)

Et andet spørgsmål der blev fremlagt var nedsættelse af et festudvalg for styring af en mulig sommerfest? Dette blev vedtaget og udvalget består på nuværende af Julie, Charlotte og Leif – flere kan komme til hvis det ønskes.

Man fastsatte første mødedato til den 19. marts kl. 10:00

Et andet irritationsmoment som kom frem var den gamle Falck trailer som står ved p-pladsen til Foreningshuset. Den pynter jo ikke. Den var oprindelig tænkt til at medlemmer kunne henlægge tiloversblevne ting til genbrug for andre, men det er aldrig blevet taget i brug, nok fordi medlemmerne aldrig er blevet gjort bekendt med dens eksistens. Bestyrelsen vil nu tage det op og finde en løsning på problemet.

I samme sammenhæng blev der peget på manglende parkeringspladser ved foreningshuset og her kom snakken igen på vores depoter af grus og stabil som vi ønsker flyttet til Drosselstien 23, og dermed skabe 4-5 P-pladser mere. Med lidt beklædning af Falck traileren kunne den så også parkeres her og benyttes til det oprindelige formål.

Men inden disse tiltag skal pladsen ryddes helt og gøres klar, så den ta´r sig pæn og ordentlig ud. Et arbejde der kunne bruges den første fælles arbejdsdag på?

Så er vi inde på det næste spørgsmål som var om fællesarbejde, og disse dage vil bestyrelsen på første bestyrelsesmøde forsøge at fastlægge, med behørig tilsynstagen til udlejning af foreningshus m.m.

Det blev også oplyst at man ville forsøge at åbne for vandet til haverne lørdag den 18. marts altså næste lørdag. Og i den anledning bad man om at så mange haveejere som muligt var til stede i haverne så et eventuelt ledningsbrud kunne konstateres meget hurtigt, og udbedres.

 

Herefter stilnede spørgelysten af og dirigenten afsluttede mødet og takkede de fremmødte for god ro og orden.

 

Referat taget af

Svend-Aage Larsen

 

 • og godkendt af dirigenten

Leif E. Hansen

   

 

Beretning til FASANVÆNGET´s

Generalforsamling lørdag den 11. marts 2023.

 

Endnu et turbulent år er gået!

Jeg skal kort fortælle jer om hvad der er sket i haveforeningen siden vores sidste Generalforsamling den 23. april sidste år. Der er ikke så meget at berette om, det har været et stille år, det være sig både i kreds og forening. Vi har kun afholdt den nødvendige konstituering. Alt andet er foregået ved personlig kontakt eller pr. telefon og kun en enkelt arbejdsdag har været afholdt hvor udvalgte rørige medlemmer klippede hækken langs tilkørselsvejen og rundt om foreningshuset.

Vi har i år heldigvis ikke haft nogen dødsfald blandt medlemsskaren, men jeg vil alligevel lige nævne at vores tidligere mangeårige medlemmer Jette Hellesen og Peter Tornvig er afgået ved døden.

Der har gennem de seneste år været megen udskiftning af ejere i haverne men i øjeblikket er der ingen haver ledige?

Tidlig på sæsonen 22 blev jeg kontaktet af to haveejere, Per Olsen på Postensgang og John Mosel på Drosselstien, begge kæmpede med et dårligt helbred og ville derfor sælge deres kolonihaver. Ingen af dem havde mere kræfter og energi til at passe deres have. Efterfølgende har Per meldt tilbage at han inden for kort tid får solgt sin have. John har også været et længere udredningsforløb igennem og får det langsomt bedre, han er dog kommet den konklusion at han ikke i den nuværende situation kan overkomme at holde haven i den stand han ønsker. Han har derfor solgt haven til ægteparret Susan Poulsen og Børge Jensen som har overtaget haven og har store planer for deres fremtidige virke i vores forening. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske dem hjertelig velkommen i vores fællesskab. Samtidig et sørgmodigt farvel til John og Kristian som vi alle har nydt selskabet sammen med i mange år, og jeg vil ønske dem god vind i fremtiden.

Wandy Larsen på Postensgang nr.4 har også forladt vores havekoloni og købt en ny have i Strandparken. Han har solgt haven til Gitte Borg som kommer fra Rundingen, vi vil også ønske dig hjertelig velkommen, og håber at du må få glæde af din have og indgå i vores sammenhold i vores lille koloni.

Jeg har netop lige modtaget den kedelige besked om at Nicoline og Jacob L. Birk, Postensgang 9 ligeledes har sat deres hus og have til salg, de er lige blevet forældre til en lille ny pige Ingrid og mener derfor ikke at de har kræfter til samtidig at holde deres have i forsvarlig stand efter dette. Ærgerligt da vi havde meget glæde af deres gode vilje og arbejdskraft. Vi vil ønske dem god vind fremover og lykke og held med deres nye datter i familien.  

Det varslede kloakeringsprojekt til foreningshuset, lader vente på sig. Vi har senest fået oplyst at det skulle blive sidste år. Men kommunen råder ikke over den nødvendige kapital og muligheden for endnu en udsættelse kan man forudse. Projektet bliver jo næsten uden udgifter for vores forening da kommunen betaler for opgravning og lægning af rør op til foreningshuset, det er kun arbejdet inde på grunden vi skal betale for.

Ved kontraktudløb i 2028 skal vi forvente en stigning i jordleje som der kun er os/jer til at betale. Hvad havelejen stiger til ved vi ikke på nuværende.

Som en af de glædelige oplysninger blev det vedtaget endnu et år at nedsætte kontingentet til kredsen med kr. 100,- pr medlem, og dette skyldes den store kassebeholdning man ligger inde med og som man ikke skønner der er behov for.

På vores sidste generalforsamling oplyste jeg at det var muligt at etablere en ekstra vandledning med separat måler ind i kolonien, dette vil på sigt reducere vores vandpris med et årligt beløb på ca. kr.15.000,- Den nye vandledning skal så alene forsyne vores forbrug i Foreningshuset, der stadig vil være omfattet af den nuværende vandafledningsafgift. Den eksisterende ledning skal kun forsyne vores forbrug af vand i haverne til vanding af afgrøder og blomster m.m. Dette forbrug er så fritaget for afgiften.

Udgiften til etablering af den nye vandledning blev ca. kr. 40.000,-. En engangsudgift vi kan få forrentet på ganske få år med besparelsen fra vandafledningsafgiften.

Vores foreningshus trænger stadig til en gang maling, både ude og inde. Samtidig havde vi planer om at der skulle lægges et nyt loft med akustikplader, væggene skal males og et nyt gulv lægges så lokalet kan være mere tidssvarende og indbydende.

På sidste års generalforsamling tilbød tre af vores medlemmer at komme med et forslag til en mere skånsom restaurering af foreningshuset indvendigt.

Jeg ved at der er blevet afholdt et møde i huset i november måned om dette, og at man skulle være blevet enige om et forslag, men jeg er ikke i skrivende stund blevet bekendt med dette forslag? Jeg håber at forslaget vil blive fremlagt for bestyrelsen således at vi kan komme videre med en finansieringsplan og at planlægge det videre arbejde? 

Montering af varmepumpen i foreningslokalet har bevirke at lokalet kan benyttes mere i ydermånederne som vi kan nyde godt af nu, og bevirke at vi kan udleje lokalet flere gange om året og derved skabe en større indtjening. Køkkenet blev forrige år udstyret med en opvaskemaskine, som har øget efterspørgslen og udlejningsfrekvensen.

Mange medlemmer har fået indlagt strøm. Dagsprisen for etablering af strøm ligger på ca.20.000, - alt efter omfanget af ens eget arbejde med at nedgrave kabel m.m.

Som jeg orienterede om i den udsendte jule og nytårs-hilsen blev vi tvunget til at lukke for vandet den 5. december, da vi blev kontaktet af Envafors som oplyste os om et meget stort vandforbrug der kunne indikerede et muligt ledningsbrud. En sådan melding har vi fået før uden at der var nogen grund til det, varslingen må være foranlediget af en elektronisk fejl i deres varsling/aflæsnings system. Vi turde ikke overhøre advarslen men lukkede straks for vandet. Tilbage står i skrivende stund om meldingen atter var en elektronisk fejl eller om vi når vi skal lukke op for vandet igen, atter ville konstatere et stort forbrug?

På onsdag får vi besøg af en VVS ér hvor vi skal have flyttet måleren ved indgangen til Haveforeningen op i læsehøjde og de nødvendige afbryderhaner tilsvarende op i jord højde. Det skulle gøre arbejdet noget lettere når vi lukker for vandet i vinterperioden og åbner igen når vi er sluppet af med frosten om foråret. Samtidig får vi skiftet de haner der i flere år har været knækket eller har været meget besværlige at betjene. Ved Stenstræde får vi også skiftet hanerne til at lukke til Stenstræde og åbne/lukke for hovedledningen vinter og forår. Her bliver dæksel og brønd også udskiftet da de trængte meget til at blive udskiftet.

Jeg vil også kort orientere jer om at vores plæneklipper blev fjernet ved et indbrud i det tidlige forår. Det bevirkede at vi måtte anskaffe en ny til sæsonstart 2022, vi fik dog erstattet en del fra forsikringen med en selvrisiko fratrukket. Opbevaringen af maskinen er siden denne episode blev sikret således at man ikke mere kan skaffe sig adgang til skuret blot ved at skære en hængelås over.   

Oplysningerne om at det tidligere SK-Forsyning, nu Envafors A/S, planlægger at etablere en stor varmepumpe beliggende ved Kraftvarme-værket. Den nye varmepumpe vil i løbet af de næste 20 år bidrage med en CO2-reduction på ca. 170.000 tons. Samtidig vil udgifterne til produktion af varme reduceres med ca. 6 mio. kr. om året.

Kommunen har store likviditetsproblemer så vi må se hvad fremtiden og økonomien bringer.

Fra Vestsjællandskredsen er der ikke meget at sige. Repræsentant-skabsmødet blev retmæssigt afholdt den 8. marts 2022 i Rundingens foreningshus. Her blev oplyst at flere foreninger som os har fået indlagt nye vandstik. Vedr. kloakering er der ikke noget nyt, man er startet i Skælskør, hvilket undrer da de ikke er med i Kredsen. Meget arbejde er brugt i HF Nytten, Etterbjerg, samt Mønsterkolonien. Der er store udfordringer med vand i Nørrevang, Søndervang, Østervang og Skovly, nogle foreninger har haft huse under vand. Vedrørende vurderinger kører de fint men man opfordrer foreningerne til at holde lidt mere øje med byggerier, da man ikke kan godkende ulovligt byggeri. Budgetter og regnskab blev godkendt. Som formand blev Svend Pedersen genvalgt og øvrige valg kunne besættes uden større palaver.

Efterfølgende har vi sammen med flere andre haveforeninger både i Korsør og Slagelse skrevet under på et mistillidsvotum til den siddende kredsbestyrelse med det argument at der var mange mangler og fejl i henholdsvis regnskab som havde en ubalance på godt 25 tusinde og manglede underskrifter fra kredsformanden, kassereren og de valgte revisorer. På det eftersendte regnskab fremgår tilbagebetaling af lån, hvilket nævnes ikke? og her fremkommer også renteudgifter på kr. 45.000. På generalforsamlingerne i hhv. 2019 og 2020 har der ikke været nogen afstemning om optagelse af et lån??  Mange spørgsmål og mange manglende svar herpå.

Efterfølgende blev der afholdt et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 15. oktober 2022. Her blev mødet afviklet og styret af folk fra Forbundet ved den nye forbundsformand og forbundets jurist. Her havde den siddende bestyrelse som forventet sørget for et tilstrækkelige flertal ved den skriftlige afstemning, så bestyrelsen kunne fortsætte.

24 stemmer for og 31 imod. (Bestyrelsesmedlemmerne i kredsen har stemmeret og tæller med 7 stemmer)  

 

Kontrakten med Slagelse kommune som udløber i 2028 skal snart genforhandles og arbejdet dermed vil foregå gennem kredsen sammen med de lokale foreninger i de respektive kommuner. Det bliver nok et langvarigt tovtrækkeri som munder ud i en højere lejepris og måske andre finurligheder, da kommunen skal spare og have større indtægter? Men mere herom når tiden nærmer sig. 

Kredsen savner initiativ fra Kolonihaveforbundet, der bl.a. skal have valgt ny formand på kongressen. Mere herom kan læses i Havebladet!

 

Lukning af bommen i vinterperioden har igen fungeret hensigtsmæssigt med bom for efter kl. 16 og åben igen i dagtimerne fra kl.10.

Foreningen tilbyder en fællesforsikring gennem forbundet. Den kan alene omfatte den lovpligtige brandforsikring som årligt koster under 600,- og er helt uden nogen selvrisiko. Skulle man ønske en forsikring også med Bygningskasko og indbo er det årlige beløb ca. kr. 1745,00 hvilket er billigt sammenlignet med andre forsikringsselskaber.

De mange nye unge haveejere som de sidste år er kommet til, håber vi kan højne standarden i vores haver og på sigt være med til at overtage ledelsen i haveforeningen så den kan overleve mange år endnu.

En glædelig nyhed er at vi har fået en ny generation af kolonister indenfor da Nina og Anker i nr. 29 har fået datteren Vilde, Lærke og Frederik i nr. 37  har fået datteren Ibi og Simone og Morten i nr. 48 sønnen Frode, hjertelig tillykke til jer alle. 

Sidste år valgte havekonsulenten at tildelte Per Olsen Postensgang 13, Kredsens præmie og Foreningens præmie modtog Lonny Andersen og Peter Meyer, Drosselstien 18 – Vi ønsker Tillykke!

Jeg vil gerne benytte lejligheden i dag til at indprente medlemmerne om at være mere grundige i deres sortering af affald. Der er meget som ikke bliver sorteret korrekt, eller nærmere ikke bliver sorteret, inden det havner i vores affaldscontainere. Sørg for at frasortere madaffald i de specielle grønne poser og sorter plastic, pap, metal, og glas fra og placer det i de rigtige containere, inden resten bliver lagt i restaffald.

Jeg ved at der er efterladt mange ting i og ved containerne som absolut ikke hører til der men skal afleveres på genbrugspladsen. Det kan ikke være rigtigt at Leif den ene gang efter den anden skal stå og sortere ting fra inden afhentning fredag. Og derefter selv køre til genbrugspladsen med det.

Konsekvensen kan blive at renovationen ikke vil modtage og tømme containerne. Ellers opkræves ekstrabetaling for tømningen. Husk at det kun er ting fra fødevareemballage som må bortskaffes i disse containere, alt andet skal leveres til genbrugs-pladserne.

Et andet problem som stadig er aktuelt, er manglende betaling af grus fra vores depot. Gruset er indkøbt af foreningen for at lette haveejere der skal bruge en enkelt eller to trillebøre til lægning af et par fliser. Husk at betale kr. 10,- pr. trillebør, enten med mobil pay til Leif, eller kontanter i Leif eller min postkasse. 

Jeg omtalte sidste år i min beretning meningen med de tiltag der omhandler biodiversitet. Hvor jeg godt kan forstå at vi skal bevare den eksisterende flora og fauna i et økosystem og bevare insekter, padder fugle m.m. samt undgå forurening med større mængder pesticider og kunstgødning.

Mange af de skader der er sket på diversiteten mener jeg nok kan tilskrives den intensive dyrkningsform i landbruget, og ikke mindst luftforurening, hertil de omfattende klimaændringer som vi ser oftere og oftere omtalt og billedgengivet i TV. Enten for varmt, for meget vand eller måske tørke med efterfølgende brande og jordskred.

Min egen mening er, som jeg udtalte sidste år, at jeg bruger min sunde fornuft i haven og undlader de ting som jeg ved bidrager til at ødelægge biodiversiteten.

Det er ikke en holdning vi har drøftet i bestyrelsen. Men hvor jeg vil hen med dette er, at jeg ikke ønsker at se halvdelen af vores kolonihaver omdannet til en stor ukrudtsmark med en undskyldning om at haven skulle være biodynamisk. Derfor mener jeg stadig at vores haver skal plejes med hensyntagen til vores naboer så ukrudtsfrø og skadedyr ikke boltrer sig mellem alle haverne. Naboen ønsker måske en anden måde at dyrke sine afgrøder på.      

 

 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og revisorerne for jeres arbejde.

En tak skal også lyde til Peter Meyer for at han atter en vinter har vogtet bommen og lukket hver eftermiddag.

Leif skal også i år há tak for hans altid velvillige indsats uanset hvad opgaven går ud på.

Inden jeg overgiver beretningen til jeres spørgsmål og kommentarer, vil jeg gerne på Marianne og mine vegne sige tak for den fine sammenplantning vi fik af foreningen i anledning af vores guldbryllup sidste år i maj måned.

 

Tak for ordet!

Svend-Aage Larsen

Haveforeningen Fasanvænget

Regnskab 01.01.2022 – 31.12.2022

Indtægter:

Haveleje                                                                                                          131200,00 

Salg af grus                                                                                                            455.00

Udlejning af foreningshus                                                                                 2500,00 

Salg af hus ( Note 1 )                                                                                  1935,00                                         

Opkrævet gebyr                                                                                           250,00

Indskud ved havehandel                                                                                     150,00

Indtægter i alt:                                                                                136490,00


Udgifter:     

Jordleje                                                                                                                7751,00

Kreds og forbundskontingent                                                                        10169,50    

Strøm                                                                                                                   3064,45

Vandforsyning og afledning  ( Note 2 )                                                        32560,49

Renovation  ( Note 3 )                                                                                       6104,45

Ejendomsskat                                                                                                       980,35  

Forsikringer ( Note 4 )                                                                                       1742,64

Vedligeholdelse foreningshuset  ( Note 5 )                                                 37972,57                                   

Vedligeholdelse kolonien                                                                                 8015,23

Vedligeholdelse veje                                                                                3600,00

Vedligeholdelse dræn                                                                               ---------              

Vedligeholdelse vand    ( Note 6 )                                                                 40536,09                                                                     

Køb af materialer inkl. Redskaber ( Note 7 )                                               19414,85

Køb af grus                                                                                                          7200,00

Betalingsservice                                                                                                 2158,59

Gebyr og porto                                                                                                   1117,70

Møder inkl. Fællesarbejde                                                                               4446.60         

Diverse administration                                                                                     5505,95

Gaver m.m                                                                                                            599,00

Udgifter i alt:                                                                                                  189647,62

_____________________________________________________________________

Note 1: Salg af  Drosselstien 19

Note 2: Vandforsyning til haveforeningen beløb sig til 30848,79 kr og 1711,70 kr til foreningshus

Note 3: Vi måtte have en ekstra tømning af restaffald som kostede 708,75 kr

Note 4: Forsikring beløb sig til 6945,64 kr, men vi fik erstatning for stjålen plænetraktor på 5203,00 kr  

Note 5: Vi fik installeret varmepumpe samt ny eltavle beløb 37903,67 ke – fittings til rør 68,90 kr 

Note 6: SK – forsyning ny vandledning til foreningshus 34861,50 kr – gravearbejde 500,00 kr – montering af  

              ny  målerbrønd 5174,59 kr

Note 7: Køb af ny plænetraktor 13499,00 kr

 Budgetforslag 2023

Poster:                        Budgeteret 2022                                    Regnskab 2022                   Budget 2023

Indtægter:

Haveleje                                                                131200.00 Kr                          131200,00 Kr                         131200,00 Kr

Udlejning af huset                                                    1000,00 Kr                              2500,00 Kr                             2400,00 Kr

Salg af hus                                                                 ----------- Kr                               1935,00 Kr                             ---------   Kr

Salg af grus                                                                1000,00 Kr                                 455,00 Kr                             1000,00 Kr

Anden indtægt                                                            -------   Kr                                  -------    Kr                               --------- Kr

Opkrævet gebyr                                                         ------     Kr                                 250,00  Kr                              --------   Kr

Indskud ved  havehandel                                         150,00 Kr                                 150 ,00 Kr                               150,00 Kr

Indtægter i alt:                                                    133350,00 Kr                           136490,00 Kr                         134750,00 Kr

 

Omkostninger / drift:

Jordleje                                                                    8000,00 Kr                             7751,00 Kr                                  8000,00 Kr       

Kreds og forbundskontingent                             20000,00 Kr                          10169,50 Kr                                20000,00 Kr

Strøm                                                                       3000,00 Kr                             3064,45 Kr                                  6000,00 Kr    

Vandforsyning og afledning                               45000,00 Kr                           32560,49 Kr                               35000,00 Kr

Renovation                                                             5500,00 Kr                              6104,45 Kr                                 6000,00 Kr

Ejendomsskat                                                           ----------                                   980,35 Kr                                  1000,00 Kr

Forsikringer                                                             7000,00  Kr                            6945,64 Kr                                 7000,00 Kr

Køb af materialer( redskaber )                            2000,00 Kr                           19414,85 Kr                                  2000,00 Kr

Køb af grus                                                              2000,00 Kr                            3600,00  Kr                                  3600,00 Kr

Driftsomkostninger i alt:                                   92500,00 Kr                          90590,73 Kr                                88600,00 Kr

 

 

 

 

 

 

Omkostninger / Vedligeholdelse kolonien:

Veje                                                                         3000,00 Kr                            3600,00  Kr                                 3600,00 Kr

Dræn                                                                       2000,00 Kr                              --------    Kr                                 2000,00 Kr

Hæk                                                                         2500,00 Kr                             2184,00 Kr                                 2500,00 Kr

Vedligeholdelse vand                                           1000,00 Kr                           40536,09 Kr                                5000,00 Kr

Diverse Vedligehold                   )                         5000,00 Kr                             5831,23 Kr                                5000,00 Kr

Huset                                                                       5000,00 Kr                           37972,57 Kr                                5000,00 kr

Vedligeholdelsesomkostninger i alt:             20500,00 Kr                            90123.89 Kr                              23100,00 Kr

 

Omkostninger / administration5

Betalingsservice                                                    2000,00 Kr                              2158,59 Kr                               2500,00 Kr

Gebyr og porto                                                     1000,00 Kr                                 867,70 Kr                               1000,00 Kr

Møder ( inkl ) fællesarbejde                               2500,00 Kr                              4754,76 Kr                                4000,00 Kr

Diverse administration                                        4000,00 Kr                              5505,95 Kr                                4000,00 Kr

Gaver m.m                                                             1000,00 Kr                                599,00 Kr                                 1000,00 kr

Administrationsomkostninger i alt:              10500,00 Kr                            13886,00 Kr                             12500,00 Kr

 

SALDO:                                                                 3850,00 Kr                          -  58110,62 Kr                             10550,00 Kr

 

Dagsorden Generalforsamling 2022

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 23. april 2022 kl. 10.00 i Foreningshuset

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab ved kassereren
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Godkendelse af budget og kontingent
 8. Valg til bestyrelsen

 

På valg er:

Kasserer                                 Leif E. Hansen (34)           

Bestyrelsesmedlem                Charlotte Nygaard (22)

Bestyrelsesmedlem                Erling Samuelsson (26)                          

Bestyrelsessuppleant             Lindy Nielsen (15)

Revisor suppleant                  Tove Jensen (2)

                                    

9.    Valg til Vestsjællandskredsen (Repræsentantskabet)       2.medlemmer

                                                         Svend-Aage Larsen (47)           

                                                         Leif Hansen (34)              

10.    Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest tirsdag den 19. april 2022

 

HUSK!  - at medtage denne dagsorden til mødet.

 

          Venlig hilsen og på gensyn

          Bestyrelsen

Referat Generalforsamling 2022

Grønlandsvej 20A

4220 Korsør

 

Referat fra

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 23. april 2022 kl. 10.00 i Foreningshuset

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.                                               Valgt blev Leif E. Hansen

 

2       Valg af referent.                                              Valgt blev Svend-Aage Larsen

 

         3   Valg af stemmetællere                                     Valgt blev Jakob L. Birk og Thomas Vandtved.

 

4    Formandens beretning                                   En fyldig beretning som kan læses andetsteds på                                                                             vores Hjemmeside.

                                                                              Beretningen blev enstemmigt vedtaget

 

         5    Regnskab ved kassereren                              Regnskabet blev enstemmigt vedtaget

 

 

6    Behandling af indkomne forslag                    Ingen forslag modtaget

 

         7    Godkendelse af budget og kontingent           En enkelt kommentar fra Jakob om at man skal                                                                

være opmærksom på et anderledes el-forbrug hvis der bliver opsat en varmepumpe.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget

 

          8    Valg til bestyrelsen

På valg er:

Kasserer                                 Leif E. Hansen (34)            Genvalg       

Bestyrelsesmedlem                Charlotte Nygaard (22)      Genvalg

Bestyrelsesmedlem                Erling Samuelsson (26)     Genvalg           

Bestyrelsessuppleant             Lindy Nielsen (15)              Genvalg

Revisor suppleant                  Jakob Ladefoged Birk (9)   Nyvalgt

                                    

9.    Valg til Vestsjællandskredsen (Repræsentantskabet)       2.medlemmer

                                                         Svend-Aage Larsen (47)           

                                                         Leif Hansen (34)              

                                                          Begge blev genvalgt

 

10.    Eventuelt                                  Leif startede med at fremvise et nyt skilt til opsætning ved

vores indkørsel fra Storebæltsvej. Skiltet er udført på en    meget flot naturtræsplade med foreningens navn og stiftelses år. Skiltet er lavet af Alf Nygaard fra have nr.22. Det høstede meget stor ros fra de fremmødte.

 

Som sidste år tilbød festudvalget igen at arrangere en form for festlig komsammen og datoen blev fastsat til lørdag den 23. juli. Arrangementet vil der senere blive indbudt til med en personlig invitation og ved opslag i kassen ved indkørslen.

Udvalget består igen af Nikoline, Simone og Jakob.

 

Omtalen af det forestående opgraderingsarbejde af forenings-huset, med nyt loft, vægge og gulve blev fra flere sider sat spørgsmålstegn ved, idet flere mente at det eksisterende look, som et levn fra en snart forsvunden tid burde bibeholdes og bevares i en hvis omfang.

Som fortaler for en mere nænsom restaurering blev to medlemmer valgt til at komme med en anden løsning for at gøre lokalet mere indbydende og udlejningsværdigt.

Valgt til dette arbejde blev Julie Klint og Anker Lund Bak, de vil snarest komme med et forslag til en mere nænsom plan for vedligeholdelsen.

 

Som et sidste punkt blev problemet med rotter igen omtalt, og bestyrelsen vil sammen med Slagelse kommunes rottefænger forsøge at få en mere permanent løsning, som kan løse problemet.

      

 

Således refereret fra den ordinære generalforsamling den 23. april 2022.

 

Referent :                                                 Dirigentens godkendelse:

Svend-Aage Larsen                                 Leif E. Hansen

 

        

Formandens beretning Generalforsamling 2022

Beretning til

Generalforsamling lørdag den 23.april 2022.

 

Vi har atter haft et meget usædvanligt Corona år i 2021, meget turbulent og anderledes for os alle.

Jeg skal nu kort fortælle jer om hvad der er sket i haveforeningen siden vores sidste Generalforsamling den 11. juli sidste år. Der er ikke så meget at berette om, idet de fleste aktiviteter har været lukket ned, det være sig både i kreds og forening. Vi har kun afholdt den nødvendige konstituering og et enkelt bestyrelsesmøde. Alt andet er foregået ved personlig kontakt eller pr. telefon og kun en enkelt arbejdsdag har været afholdt. Hvor udvalgte rørige medlemmer klippede hækken lags tilkørselsvejen og rundt om foreningshuset.

Som et nyt tiltag blev der på generalforsamlingen ytret ønske om at der blev nedsat et festudvalg. Dette kom til at bestå af Nikoline og Jakob samt Simone som ville arrangerede og indkaldte alle medlemmer til en sommerfest eller hyggedag lørdag den 24. juli.

Dagen startede med en havevandring fra kl. 15:00 hvor de fremmødte sammen i sluttet trop travede gennem vores koloni og besøgte de haveejere som havde givet deres accept til at vi måtte kigge indenfor i deres hus og have, til gensidig glæde og inspiration, et arrangements om tiltrak mange og som vakte stor glæde. Et arrangement som nok tåler en gentagelse.

Sidst på eftermiddagen fra kl. 18:00, fortsatte arrangementet med en sammenkomst i og ved foreningshuset, hvor man havde indkaldt til et kom og spis i hyggeligt samvær - og tag eget mad med. Startende med en velkomstdrink og herefter fællesspisning ved bordene i huset. Det sluttende med hyggemusik inde som ude samt rigtig meget hygge ved bordene udenfor også, hvor der bl.a. var tændt bålsteder op. Nogle smuttede lidt tidligere hjem end andre, efter en begivenhedsrig og udmattende dag, andre holdt noget længere ud, til hvornår ved jeg ikke?

Et rigtigt godt initiativ, efter opfordring fra nogle af vores nyeste medlemmer, et arrangement som jeg er sikker på mange ønsker gentaget.

Tusind tak! til Nikoline, Jakob og Simone som var de udfarende kræfter og dem som brugte tid og kræfter på at dagen blev en succes. Tak!    

Vi har siden sidste generalforsamling solgt den sidste have vi havde til salg Stenstræde 41 til Mohammad Ali og familie som vi ønsker velkommen i vores koloni og håber de må finde sig til rette og nyde fællesskabet.   

Der har gennem de seneste år været megen udskiftning af ejere i haverne men i øjeblikket er der ingen haver til salg.

Det varslede kloakeringsprojekt til foreningshuset, lader vente på sig. Vi har senest fået oplyst at det skulle blive i år. Projektet bliver jo næsten uden udgifter for vores forening da kommunen betaler for opgravning og lægning af rør op til foreningshuset, det er kun arbejdet inde på grunden vi skal betale.

Ved kontraktudløb i 2028 skal vi forvente en stigning i haveleje som der kun er os/jer til at betale. Hvad havelejen stiger til ved vi ikke på nuværende.

På vores sidste generalforsamling kunne jeg oplyse at det var muligt at etablere en ekstra vandledning/måler ind i kolonien. Dette vil på sigt reducere vores vandpris med et årligt beløb på ca. kr. 15.000,- Den nye vandledning skulle så alene forsyne vores forbrug i  Foreningshuset, som så stadig vil være omfattet af den nuværende vandafledningsafgift. Den eksisterende ledning skal så kun forsyne vores forbrug af vand i haverne til haveformål som vanding af afgrøder og blomster m.m. Dette forbrug er så fritaget for vandafledningsafgiften.

Udgiften til etablering af den nye vandledning / måler vil udgøre ca. kr. 33.000,-. En udgift vi kan få forrentet på ganske få år med besparelsen fra vandafledningsafgiften. Dette arbejde blev for mere end et år siden sat i gang, troede vi, men papirerne var aldrig blevet videresendt fra VGO, VVS som vi ellers var blevet fortalt og derfor er der først kommet gang i etablering af vandledningen midt i januar måned og har forventninger om bliver færdig inden sæsonstart.

Vores foreningshus trænger stadig til en gang maling, både ude og inde. Samtidig havde vi planer om at der skulle lægges et nyt loft med akustikplader og et nyt gulv så lokalet kunne være mere tidsvarigt og indbydende. Men i disse Corona tider syntes vi ikke i bestyrelsen at det har været forsvarligt at vores medlemmer skal møde op til flere arbejdsdage og vi kunne risikere et smitteudbrud.

Vi er vidende om at kolonien flere gange har været brugt af vores medlemmer som har været i isolation ved corona smitte, og det er jo fint at vores dejlige havekoloni også duer hertil.  

Montering af en varmepumpe i lokalet som kan bruges i ydermånederne ville bevirke at vi kan udleje lokalet flere måneder af året og dermed skabe en større indtjening. Køkkenet er jo også blevet udstyret med opvaskemaskine som måske også vil øge efterspørgslen for udlejning.

Mange medlemmer har fået indlagt strøm via Zeanet en nødvendighed i dagens Danmark. Dagsprisen for etablering af strøm ligger på ca. 20.000,- alt efter omfanget af eget arbejde til nedgravning af kabel m.m.

Vi har jo fået en attraktiv nabo i MacDonalds længst oppe mod Halskov-vej, og tættere på vores koloni endnu en nybygning, et garage og vaske anlæg for Korsør Garage ejet af Keolis.

Det sidste og tætteste areal er de nedlagte haver bag Stenstræde som er forpagtet af Søren Sørensens Maskinstation og tilsået med kløver/græs som vil blive høstet et par gange om året, til brug for foder til hans kreaturer andetsteds.

Senest har vi hørt, at SK Forsyning planlægger at etablere en stor varmepumpe ved Kraftvarmeværket. Den nye varmepumpe vil i løbet af de næste 20 år bidrage med en CO2-reduction på ca. 170.000 tons. Samtidig med udgifterne til produktion af varme reduceres med ca. 6 mio. kr. om året. Kommunen har jo fået en ny borgmester, og så må vi se hvad fremtiden bringer.

Stien til banegården har kommunen nødtørftigt repareret men forpligtet sig til sammen med indkørselsvejen fra Storebæltsvej at vedligeholde.

Lukning af bommen i vinterperioden har igen fungeret hensigtsmæssigt med bom for, efter kl. 16 og åben igen i dagtimerne fra kl.10.

Foreningen har tilbud om en fællesforsikring gennem forbundet alene omfattende brand som årligt koster under 600,- og er helt uden nogen selvrisiko. Skulle man ønske en forsikring også med Bygningskasko og indbo er det årlige beløb ca. kr. 1745,00 hvilket er billigt sammenlignet med andre forsikringsselskaber.

De mange nye unge haveejere som de sidste år er kommet til håber vi kan højne standarden i vores haver og på sigt være med til at overtage ledelsen i haveforeningen så den kan overleve mange år endnu.

 

Sidste år var havekonsulenten atter i arbejdstøjet og tildelte Lene Klitgaard Drosselstien 27, Kredsens præmie og Foreningens præmie modtog Fadel Mostafa Postensgang 1 - Tillykke skal lyde herfra!

 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og revisorerne for jeres arbejde.

En tak skal også lyde til Peter Meyer for at han atter en vinter har vogtet bommen og lukket hver eftermiddag.

Leif skal også i år há en særlig tak for hans altid velvillige indsats uanset hvad opgaven går ud på.

Og hermed overgiver jeg beretningen til jeres spørgsmål og kommentarer!

 

Tak for ordet

Svend-Aage Larsen

Regnskab 2021

Haveforeningen Fasanvænget

Regnskab 01.01.2021 – 31.12.2021

Indtægter:

Haveleje                                                                                                          128800,00 

Salg af grus                                                                                                            600.00

Udlejning af foreningshus                                                                                 3000,00 

Salg af hus ( Note 1 )                                                                                  1000,00                                         

Opkrævet gebyr                                                                                              -----

Indskud ved havehandel                                                                                     450,00

Indtægter i alt                                                                              133850,00

 

Udgifter:     

Jordleje                                                                                                                7414,00

Kreds og forbundskontingent                                                                        18490,00  

Strøm                                                                                                                    1515,82

Vandforsyning og afledning  ( Note 2 )                                                         57263,30

Renovation                                                                                                          5113,20

Fælles bygningsforsikring                                                                                        0,25

Forsikringer                                                                                                         6801,72

Vedligeholdelse foreningshuset                                                                      5281,70                                   

Vedligeholdelse kolonien                                                                                  6540,85

Vedligeholdelse veje                                                                                   ---------

Vedligeholdelse dræn                                                                               ---------              

Vedligeholdelse vand    ( Note 3 )                                                                  1611,75                                                                     

Køb af materialer inkl. Redskaber                                                                    577,95

Køb af grus                                                                                                            --------

Betalingsservice                                                                                                 1735,71

Gebyr og porto                                                                                                   1387,18

Møder inkl. Fællesarbejde                                                                                2389,72         

Diverse administration                                                                                      4650,90

Gaver m.m                                                                                                             289,00

Udgifter i alt:                                                                                                  121063,05

_____________________________________________________________________

Note 1: Salg af  Stenstræde 44

Note 2: Det store beløb skyldes at  vi havde betalt 11123,89 kr  for lidt i 2020

Note 3: Indkøb af målerbrønd til ny vandledning

.  

Budgetforslag 2022

 

 Budgetforslag 2022

Poster:                        Budgeteret 2021                                    Regnskab 2021                   Budget 2022

Indtægter:

Haveleje                                                                128000.00 Kr                          128800,00 Kr                         131200,00 Kr

Udlejning af huset                                                    1000,00 Kr                              3000,00 Kr                             1000,00 Kr

Salg af hus                                                                 1000,00 Kr                               1000,00 Kr                             ---------   Kr

Salg af grus                                                                1000,00 Kr                                 600,00 Kr                             1000,00 Kr

Udlejning af trailer                                                       50,00 Kr                                 -------    Kr                                  50,00 Kr

Anden indtægt                                                            -------   Kr                                  -------    Kr                               --------- Kr

Opkrævet gebyr                                                         ------     Kr                                  -------    Kr                              --------   Kr

Indskud ved  havehandel                                         300,00 Kr                                 450 ,00 Kr                               150,00 Kr

Indtægter i alt:                                                    131350,00 Kr                           133850,00 Kr                         133400,00 Kr

 

Omkostninger / drift:

Jordleje                                                                    8000,00 Kr                             7414,00 Kr                                  8000,00 Kr       

Kreds og forbundskontingent                            23000,00 Kr                            18490,00Kr                                20000,00 Kr

Strøm                                                                       5000,00 Kr                             1515,82 Kr                                  3000,00 Kr    

Vandforsyning og afledning                               45000,00 Kr                           57263,30 Kr                               45000,00 Kr

Renovation                                                              5500,00 Kr                             5113,20 Kr                                 5500,00 Kr

Forsikringer                                                             7000,00  Kr                            6801,72 Kr                                 7000,00 Kr

Fælles Bygningsforsikring                                     -------------                                   0,025 Kr                                  ----------

Køb af materialer( redskaber )                            2000,00 Kr                               577,95 Kr                                  2000,00 Kr

Køb af grus                                                              2000,00 Kr                                --------  Kr                                  2000,00 Kr

Driftsomkostninger i alt:                                   97500,00 Kr                          97176,24 Kr                               92500,00 Kr

 

 

 

 

 

 

Omkostninger / Vedligeholdelse kolonien:

Veje                                                                         4000,00 Kr                             ----------  Kr                                 3000,00 Kr

Dræn                                                                       3000,00 Kr                             ----------  Kr                                 2000,00 Kr

Hæk                                                                         2500,00 Kr                              ---------  Kr                                 2500,00 Kr

Vedligeholdelse vand                                           1000,00 Kr                             1611,75 Kr                                1000,00 Kr

Diverse Vedligehold                   )                         5000,00 Kr                             6540,85 Kr                                5000,00 Kr

Huset                                                                       5000,00 Kr                             5281,70 Kr                                5000,00 kr

Vedligeholdelsesomkostninger i alt:             20500,00 Kr                           13434,30 Kr                              20500,00 Kr

 

Omkostninger / administration:

Betalingsservice                                                    2000,00 Kr                             1735,71 Kr                                2000,00 Kr

Gebyr og porto                                                     1000,00 Kr                               1387,18 Kr                               1000,00 Kr

Møder ( inkl ) fællesarbejde                               1500,00 Kr                              2389,72 Kr                                2500,00 Kr

Diverse administration                                        4000,00 Kr                              4650,90 Kr                                4000,00 Kr

Gaver m.m                                                             1000,00 Kr                                289,00 Kr                                 1000,00 kr

Administrationsomkostninger i alt:                9500,00 Kr                              10452,51 Kr                             10500,00 Kr

SALDO:                                                                 3850,00 Kr                           12786,95 Kr                                   9900,00 Kr

Referat generalforsamling 2021

 

Referat fra

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 3. juli 2021 kl. 10.00 i Foreningshuset

 

Dagsorden og referat:

 1. 1.     Valg af dirigent.

Valgt blev Leif E. Hansen,

Leif takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 1. 2.     Valg af referent.

Valgt blev formanden, som takkede for valget.

 1. 3.     Valg af stemmetællere

Valgt blev Pia Hoffmann og John Mosel

 1. 4.     Formandens beretning

Formanden aflagde beretning om året der var gået.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og kan læses i sin fulde ordlyd andet steds.

 1. 5.     Regnskab ved kassereren

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren Leif E. Hansen og efterfølgende enstemmigt godkendt. 

 1. 6.     Behandling af indkomne forslag

Der var modtaget 2 forslag til behandling på generalforsamlingen. Men da der ikke var nok deltagere og stemmeberettigede kunne ingen af forslagene vedtages. Forsamlingen debatterede alligevel forslaget fra Nina og Anker Bak (29) som omhandlede en generel åbning af bommen om vinteren. En simpel afstemning mellem de fremmødte forkastede med stort flertal en sådan løsning og den eksisterende løsning med åbning i dagtimerne er fortsat gældende. Det andet forslag var fremskaffelse af en stor trailer til udlejning for haveforeningens medlemmer. Her kunne kassereren oplyse at der var indkøbt en ny bundplade til vores nuværende trailer og at det ville medføre at den i fremtiden ville være i en sådan stand at vores behov kunne dækkes hermed. En løsning som de tilstedeværende haveejere godkendte. Per Olsen påtog sig opgaven med at skifte bundpladen.  

Det andet forslag var fra Charlotte Nygaard (22) og omhandlede en fast datoplan for  fællesarbejde i foreningen. Det afstedkom megen debat og man enedes om at fastsætte 6 arbejdsdage i åbningsperioden fra april til oktober, hvoraf man skal forpligte sig til at deltage mindst to gange. Hvis man ingen gyldig grund har til at udeblive vil man blive opkrævet et

 

 

 

gebyr på kr. 250,00 som tidligere vedtaget på en generalforsamling.

 

Det blev vedtaget at første arbejdsdag er lørdag den 17.juli hvor der skal klippes hæk langs indkørselsvejen og rundt om foreningshuset. Man møder kl.10..

 

 

 1. 7.     Godkendelse af budget og kontingent.

Budgettet blev fremlagt af kassereren og enstemmigt godkendt.

Kontingentet fastholdes som sidste år.

 

Her blev holdt en kort pause til at hente kaffe og evt. ryge en smøg udenfor.

 

 

 

8.  Valg til bestyrelsen

 

På valg er:

Formand                                Svend-Aage Larsen (47)   

Modtog genvalg

 

Bestyrelsesmedlem              Tommy Larsen (12)

Tommy ville gerne modtage genvalg hvis der ingen anden kandidat var. Så meldte Pia Hoffmann (49) sig på banen som et nyt pust og herefter trak Tommy sit kandidatur og Pia blev enstemmigt valgt.                            

 

 

Bestyrelsessuppleant          Lindy Nielsen (15)             

Modtog genvalg

 

Revisor                                  Thomas Vandtved

Modtog genvalg                     

            

 9.   Valg til Vestsjællandskredsen (Repræsentantskabet)    2.medlemmer

                                                         Svend-Aage Larsen           ( modtager genvalg)

                                                         Leif Hansen                      (modtager genvalg)

       Begge modtog genvalg

 

10.  Eventuelt

 Under dette punkt meddelte kassereren at foreningen gennem H. Balahang (17) har søgt om at få opsat en hjertestarter og vi forventer et positivt svar i efteråret. H.B. vil ligeledes i kraft af sit job afholde instruktion/kursus i betjeningen af denne. Herom senere.

Da der var blevet efterlyst en form for medlemskomsammen i hyggeregi blev dette emne taget op og der var stor tilslutning til at nedsætte et lille festudvalg under ledelse af Nicoline Birk (9) som udsender en invitation til alle medlemmer i uge 28. Hyggedagen vil omfatte en havevandring i de haver ejeren ønsker at deltage og efterfølgende en fælleskomsammen mede medbragt mad og drikke.

Startende kl.15:00 med havevandring og efterfølgende spisning ca. kl. 17:00. Datoen er fastsat til lørdag den 24.juli 2021.

Medlemmer efterlyste også en form for bytte ordning med ting fra medlem til medlem. Det kunne være overskuds stauder eller aflagte ting og sager. Det vedtoges at et opslag i tavlen ved indkørslen kunne være en god måde at kommunikere dette på.

 

Spørgelysten var ikke særlig stor, så dirigenten afsluttede mødet og takkede de fremmødte for god ro og orden.

 

 

Referatet 

Udført af

Svend-Aage Larsen         

 

Og godkendt af dirigenten

Leif E. Hansen

         

Formandens beretning ved generalforsamling 2021

 

Beretning til

Generalforsamling lørdag den 3.juli 2021.

 

Vi har haft et meget usædvanligt Corona år 2020 –21, meget turbulent og anderledes for os alle.

Vejrmæssigt var det for første gang i mange år ikke været nødvendigt at lukke for vandet før i januar måned. Til stor glæde for de af vores lejere som benyttede det milde vejr til at opholde sig i haven i jule og nytårsdagene.

Jeg skal nu kort berette jer om hvad der er sket i haveforeningen siden vores sidste Generalforsamling den 11. juli sidste år.

En af vores trofaste haveejere gennem rigtig mange år John Petersen er fraflyttet sin have på Drosselstien 21, hans sygdom resulterede i at han er flyttet i plejebolig i Slagelse. Ny ejer er Sofie Juul som har påtaget sig et kæmpe arbejde med renovering af hus og have, det trænger til en kæmpe hånd efter flere års manglende vedligeholdelse.

Stenstræde 48 har ligeledes fået ny ejer idet Simone Thomhave og Morten har overtaget hus og have efter Jette og Niels Østerby, som ikke længere magtede at holde hus og have i forsvarlig stand.

Et stort velkommen i Foreningen skal lyde til Sofie, Simone og Morten, vi håber i må få stor glæde af jeres haver og nyde det fællesskab vi har i Fasanvænget.

Der har gennem de seneste år været megen udskiftning af ejere i haverne men i øjeblikket er der kun Stenstræde nr. 41 til salg.

I kredsregi er der ikke sket så meget. Formand er Svend Pedersen fra Rundingen. Han blev den 16. februar 2020 genvalgt og det er vores opfattelse at sagen nu er i de bedste hænder. Ny dygtig kasserer og revisor blev også valgt og genvalgt. Der arbejdes hårdt på at få kredsen til at fungere effektivt, for alle Slagelses kolonihaveforeninger.

Det varslede kloakeringsprojekt til foreningshuset, lader vente på sig. Om det bliver i 2022 eller først året senere ved vi ikke men det bliver jo næsten uden udgifter for vores forening.

Ved kontraktudløb i 2028 må vi forvente en stigning i haveleje som der kun er os/jer til at betale.

På det sidste repræsentantskabsmøde i kredsen, blev vi oplyst om at det er muligt at etablere en ekstra vandledning/måler ind i kolonien. Dette vil på sigt reducere vores vandpris med et årligt beløb på ca. kr. 15.000,- Den nye vandledning skal så alene forsyne vores forbrug i  Foreningshuset, som så stadig vil være omfattet af den nuværende vandafledningsafgift. Den eksisterende ledning forsyner så vores forbrug af vand i haverne til haveformål som vanding af afgrøder og blomster m.m. Dette forbrug er så fritaget for vandafledningsafgiften.

Udgiften til etablering af den nye vandledning / måler vil udgøre ca. kr. 33.000,-. En udgift vi kan få forrentet på ganske få år med besparelsen fra vandafledningsafgiften. Dette arbejde har vi sat i gang og det vil blive udført hurtigst muligt af SK-forsyning.

Vores foreningshus trænger til en gang maling, både ude og inde. Måske montering af en varmepumpe kan bruges som opvarmning i ydermånederne og herved udnytte flere måneder af året til udlejning og dermed større indtjening. Køkkenet er nu også ved Leifs arbejde og lidt hjælp fra andre, blevet udstyret med opvaskemaskine som måske også vil øge efterspørgslen for udlejning.

Mange medlemmer har fået indlagt strøm via Zeanet med de omkostninger der er forbundne hermed, og flere er på vej. En nødvendighed i dagens Danmark. Dagsprisen for etablering af strøm ligger på ca. kr. 32.000,- alt efter omfanget af eget arbejde til nedgravning af kabel m.m.

Som det nok er de fleste bekendt har vi fået en attraktiv nabo i MacDonalds længst oppe mod Halskovvej, og tættere på vores koloni endnu en nybygning som blev indviet den 26-27. juni og skal indeholde     et garage og vaske anlæg for Korsør Garage ejet af Keolis som er det nye busselskab med el busser. Busserne er 12 m busser som kører på batteri og oplades i garagen f.eks. om natten. Bygningen indeholder også faciliteter til de ansatte samt kontor.

Det sidste og tætteste areal er de nedlagte haver bag Stenstræde som nu er forpagtet af Søren Sørensens Maskinstation og tilsået med græs som vil blive høstet et par gange om året, til brug for foder til hans kreaturer.

Stien fra kolonien til asfaltstien til banegården har kommunen nødtørftigt repareret og har forpligtet sig til sammen med vejen fra Storebæltsvej at vedligeholde.

Lukning af bommen i vinterperioden har igen fungeret hensigtsmæssigt med bom for, efter kl. 16 og åben igen i dagtimerne fra kl.10.

Bestyrelsen har formodninger om at der er have/husejere som ingen brandforsikring har. Dette er ulovligt og man har ved sin underskrift på lejekontrakten forpligtet sig til minimum en brandforsikring. Dette krav skal efterleves og vi vil kræve en dokumentation for at alle har en sådan.

Foreningen har tilbud om en fællesforsikring gennem forbundet alene omfattende brand som årligt koster kr. 520,00 og er helt uden nogen selvrisiko. Skulle man ønske en forsikring også med Bygningskasko og indbo er det årlige beløb kr. 1625,00 hvilket er billigt sammenlignet med andre forsikringsselskaber.

De mange nye unge haveejere som de sidste år er kommet til håber vi kan højne standarden i vores haver og på sigt være med til at overtage ledelsen i haveforeningen så den kan overleve mange år endnu.

Vores veje trængte til en kærlig hånd og derfor havde vi indkaldt udvalgte medlemmer i den arbejdsduelige alder lørdag den 10. april til en arbejdsdag hvor vi udlagde betonknus i de opståede huller i vejene. Senere viste det sig at betonknuset indeholdt en del ståltråd som kunne punktere dæk på vores biler, hvilket jeg ved selvsyn kunne konstatere. Vi har efterfølgende forsøgt at fjerne disse metalrester, ved med håndkraft at samle alt hvad vi har kunnet finde og siden har Leif med en magnet gået vejene efter og fjernet det sidste håber vi?

Så husk, hvis i på eget initiativ udbedrer vejen med betonknus fra bunken ved foreningshuset så at fjerne mulige metarester i materialet så vi undgår punkteringer.

Når jeg nu er ved vejene så skal det lige nævnes at det er hver husejers pligt at holde vejen ud for sin parcel. Lad gerne en græskant stå ved hækken, så fremstår vejen mere ensartet og pæn.

 

Sidste år var havekonsulenten atter i arbejdstøjet og tildelte Charlotte og Alf Nygaard, Drosselstien 22, Kredsens præmie og Foreningens præmie modtog Valther Olsen, Drosselstien 30 - Tillykke skal lyde herfra!

 

Vi har i bestyrelsen erfaret at der er forekommet upassende sprogbrug og chikane beboere imellem. Dette må vi absolut tage afstand fra. Vi er en lille forening hvor vi gerne skal kunne lytte og tale pænt til hinanden, så vi alle har det godt, og nyder at komme i haven. Jeg har flere henvendelser om at et bestemt medlem, flere gange har råbt af et andet medlem, eller på anden vis gjort nogle haveejere utrygge med fagter og ukvemsord. Jeg håber ikke dette vil forekomme oftere, for så er vi i bestyrelsen nød til at skride ind med en advarsel. Denne oplysning til efterretning!

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og revisorerne for jeres arbejde.

Jeg vil gerne rette en tak til de medlemmer som deltog aktivt på arbejdsdagen i april med reparation af vores veje. Det var dejligt at se hvordan i med stor iver kaster jer ind i arbejdet, til vores forenings bedste.

Leif skal også i år ha en særlig tak for hans altid velvillige indsats uanset hvad opgaven går ud på.

Og hermed overgiver jeg beretningen til jeres spørgsmål og kommentarer!

 

Tak for ordet

Svend-Aage Larsen

Regnskab 2020

Haveforeningen Fasanvænget

Regnskab 01.01.2020 – 31.12.2020

Indtægter:

Haveleje                                                                                                          129600,00 

Salg af grus                                                                                                          1345,00

Udlejning af foreningshus                                                                                 1000,00 

Salg af hus ( note 1 )                                                                                  2600,00                                         

Opkrævet gebyr                                                                                              -----

Indskud ved havehandel                                                                                   1050,00

Indtægter i alt                                                                              135595,00

 

Udgifter:     

Jordleje                                                                                                                7414,00

Kreds og forbundskontingent                                                                          9387,00  

Strøm    ( note 2 )                                                                                               5549,35

Vandforsyning og afledning ( note 3 )                                                          25193,44

Renovation                                                                                                          4947,37

Fælles bygningsforsikring ( Note 4 )                                                                  865,00

Forsikringer                                                                                                         6737,46

Vedligeholdelse foreningshuset                                                                        318,60                                    

Vedligeholdelse kolonien                                                                                  5154,86

Vedligeholdelse veje                                                                                  3500,00

Vedligeholdelse dræn                                                                               2437,50              

Vedligeholdelse vand                                                                                          386,00                                                                     

Køb af materialer inkl. Redskaber                                                                    238,95

Køb af grus                                                                                                          3500,00

Betalingsservice                                                                                                 1563,89

Gebyr og porto                                                                                                     600,00

Møder inkl. Fællesarbejde                                                                                  932,20         

Diverse administration                                                                                      3916,85

Gaver m.m                                                                                                             562,00

Udgifter i alt:                                                                                                    83204,47

_____________________________________________________________________

Note 1: Salg af Postensgang nr 7 samt Stenstræde 44

Note 2: Det lave beløb skyldes for meget  opkrævet i 2019 – tilbagebetaling på 7814,09

Note 3: Det lave beløb skyldes at vi havde betalt 10926,60 Kr for meget i 2019 –

               tilbagebetaling på 1896,59 kr                   

Note 4 : Underskud på fællesbygningsforsikring skyldes at have nr 14 var tilmeldt fuld forsikring, men

               ønskede kun brand forsikring.  

Budget forslag 2021

 Budgetforslag 2021

Poster:                        Budgeteret 2020                                    Regnskab 2020                   Budget 2021

Indtægter:

Haveleje                                                                125600.00 Kr                          129600,00 Kr                        128000,00 Kr

Udlejning af huset                                                    1000,00 Kr                              1000,00 Kr                             1000,00 Kr

Salg af hus                                                                 1000,00 Kr                               2600,00 Kr                             1000,00 Kr

Salg af grus                                                                  800,00 Kr                               1345,00 Kr                             1000,00 Kr

Udlejning af trailer                                                       50,00 Kr                                 -------    Kr                                  50,00 Kr

Anden indtægt                                                           500,00 Kr                                  -------    Kr                               --------- Kr

Opkrævet gebyr                                                         ------     Kr                                  -------    Kr                              --------   Kr

Indskud ved  havehandel                                         300,00 Kr                                1050 ,00 Kr                               300,00 Kr

Indtægter i alt:                                                    129250,00 Kr                           135595,00 Kr                         131350,00 Kr

 

Omkostninger / drift:

Jordleje                                                                    8000,00 Kr                             7414,00 Kr                                  8000,00 Kr       

Kreds og forbundskontingent                            15000,00 Kr                             9387,00Kr                                23000,00 Kr

Strøm                                                                       5000,00 Kr                             5549,35 Kr                                  5000,00 Kr    

Vandforsyning og afledning                               41000,00 Kr                           25193,44 Kr                               45000,00 Kr

Renovation                                                              5000,00 Kr                             4947,37 Kr                                 5500,00 Kr

Forsikringer                                                             6700,00  Kr                            6737,46 Kr                                 7000,00 Kr

Fælles Bygningsforsikring                                     -------------                                 865,00 Kr                                  ----------

Køb af materialer( redskaber )                            2000,00 Kr                                238,95 Kr                                 2000,00 Kr

Køb af grus                                                              2000,00 Kr                             3500,00 Kr                                  2000,00 Kr

Driftsomkostninger i alt:                                   84700,00 Kr                          63832,57 Kr                               97500,00 Kr

 

 

 

 

 

 

Omkostninger / Vedligeholdelse kolonien:

Veje                                                                         4000,00 Kr                            3500,00 Kr                                  4000,00 Kr

Dræn                                                                       3000,00 Kr                             2437,50 Kr                                 3000,00 Kr

Hæk                                                                         2500,00 Kr                               597,00 Kr                                 2500,00 Kr

Rep vandledning                                                   1000,00 Kr                               386,00 Kr                                1000,00 Kr

Diverse Vedligehold                   )                         5000,00 Kr                             4557,86 Kr                                5000,00 Kr

Huset                                                                       5000,00 Kr                               318,60 Kr                                5000,00 kr

Vedligeholdelsesomkostninger i alt:             20500,00 Kr                           11796,96 Kr                              20500,00 Kr

 

Omkostninger / administration:

Betalingsservice                                                    2000,00 Kr                             1563,89 Kr                                2000,00 Kr

Gebyr og porto                                                     1000,00 Kr                                600,00 Kr                                1000,00 Kr

Møder ( inkl ) fællesarbejde                               2500,00 Kr                                932,20 Kr                                1500,00 Kr

Diverse administration                                        3000,00 Kr                              3916,85 Kr                               4000,00 Kr

Gaver m.m                                                             1000,00 Kr                                562,00 Kr                                 1000,00 kr

Administrationsomkostninger i alt:                9500,00 Kr                               7574,94 Kr                               9500,00 Kr

SALDO:                                                                 14550,00 Kr                           52,390,53 Kr                              3850,00 Kr

Regnskab 2019

Haveforeningen Fasanvænget

Regnskab 01.01.2019 – 31.12.2019

Indtægter:

Haveleje                                                                                                          125600,00 

Udlejning af foreningshuset                                                                            2500,00                                                             

Salg af grus                                                                                                 980,00

Anden indtægt  ( note 1 )                                                                                 3062,50 

Salg af hus ( note 2 )                                                                                  1000,00

Opkrævet gebyr                                                                                              -----

Indskud ved havehandel                                                                                     750,00

Indtægter i alt:                                                                     133892,50

 

Udgifter:     

Jordleje                                                                                                                7077,00

Kreds og forbundskontingent ( note 3 )                                                      21414,00  

Strøm    ( note 4 )                                                                                              3980,30

Vandforsyning og afledning ( note 5 )                                                         46573,45

Renovation                                                                                                          5038,62

Forsikringer                                                                                                         6585,51

Vedligeholdelse foreningshuset                                                                      1359,85                                    

Vedligeholdelse kolonien  ( note 6 )                                                             17421,03

Vedligeholdelse vand                                                                                        9607,01

Køb af materialer inkl. Redskaber                                                                 -----------

Køb af grus                                                                                                          1750,00

Betalingsservice                                                                                                 1543,76

Gebyr og porto                                                                                                     803,00

Møder inkl. Fællesarbejde                                                                               1319,95         

Diverse administration  ( note 7 )                                                                 16245,28

Gaver m.m                                                                                                            222,00

Udgifter i alt:                                                         140940,76

_____________________________________________________________________

Note 1: Tilbagebetaling fra Advodan i forbindelse med fogedsag have nr 44

Note 2: Salg af Drosselstien nr 20

Note 3:  Det høje beløb skyldes at vi først fik opkrævning for Kredskontingent 2018 i januar 2019

Note 4: Det lave beløb skyldes for meget  opkrævet i 2018 – tilbagebetaling på 6438,52 Kr

Note 5: Det store beløb skyldes at vi havde betalt 3936,96 Kr for lidt i 2018

Note 6 : Det store beløb skyldes rydning af have nr 44

Note 7 : Det store beløb skyldes Advokat regning på 13190,28 kr i forbindelse med fogedsag have nr 44

Referat generalforsamling 2020

Referat fra

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 11.juli 2020 kl. 10.00 i Foreningshuset

 

 1. 1.    Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Kredsbestyrelsens formand Svend Petersen, som blev enstemmigt valgt.

 

 1. 2.    Valg af referent.

Foreslået blev Svend-Aage Larsen som blev enstemmigt valg.

 

 1. 3.    Valg af stemmetællere

Valgt blev Per Olsen og Thomas Vandtved

 

 1. 4.    Formandens beretning ved Svend-Aage Larsen.

Formanden aflagde beretning for foreningens virke siden sidste års generalforsamling. Beretningen er vedhæftet i sin fulde ordlyd på vores hjemmeside. Der var ingen kommentarer eller bemærkninger til denne, og den blev således sat til afstemning med enstemmigt flertal.

 

 1. 5.    Regnskab ved kassereren ved Leif E. Hansen.

Det reviderede regnskab blev fremlagt og forklaret af kassereren.

Regnskabet blev herefter sat til afstemning da der ingen spørgsmål var dette resulterede at regnskabet kunne godkendes enstemmigt.

 

 1. 6.    Behandling af indkomne forslag.

Til generalforsamlingen var fremkommet et forslag om havevandingstidspunkterne. Et forslag som bestyrelsen straks imødekom ved at fordele vandingsdatoerne med ulige datoer på Postensgang og lige datoer på Drosselstien og Stenstræde.

 

 1. 7.    Godkendelse af budget og kontingent for 2020. Ved kassereren Leif E. Hansen.

Det foreslåede budget var omdelt og blev gennemgået af kassereren og herefter enstemmigt vedtaget.

 

 

 1. 8.    Valg til bestyrelsen

 

På valg var:

Bestyrelsesmedlem                Charlotte Nygaard (22)      (modtager genvalg)

    Charlotte blev enstemmigt genvalgt uden nogen modkandidat.        

 

Bestyrelsesmedlem                Erling Samuelsson (26)      (modtager genvalg)

    Erling blev enstemmigt genvalgt uden nogen modkandidat.

 

Kasserer                                 Leif E.Hansen (34)             (modtager genvalg)

    Leif blev enstemmigt genvalgt uden nogen modkandidat.                

 

Bestyrelsessuppleant             Lindy Nielsen (15)              (modtager genvalg)

    Lindy blev enstemmigt genvalgt uden nogen modkandidat.

 

Revisor                                   Mari-Ann Herløv

    På grund af dødsfald og sygdom skulle begge revisorer nyvælges.

    Valgt blev Søren Klint (37)  og Thomas Vandtved                             

 

Revisor suppleant                   Søren Klint (37)                 

    Valgt blev Tove Jensen (2)

   

          

9.    Valg til Vestsjællandskredsen (Repræsentantskabet) 2.medlemmer

                                                         Svend-Aage Larsen          ( modtager genvalg)

                                                         Leif Hansen                       (modtager genvalg)

            Genvalg til begge repræsentanter.

 

 

 1. 10.     Eventuelt.

Spørgsmålet om lukning af bommen i vinterperioden blev diskuteret og da der ikke var modtaget nogen forslag til behandling af ændrede regler bibeholdes de eksisterende regler som fastsat i ordensreglerne med daglig åbningstid fra kl. 10 – 16:00 med hensynstagen til vejrliget.

Kloakeringsspørgsmålet blev drøftet og forklaret af Svend Petersen hvor man kunne konstatere at det var uden nogen udgifter for foreningen. Hvornår det så bliver udført står ud i det uvisse, det er en udgift som Slagelse kommune skal finde penge til i sine kommende budgetter.

Et andet spørgsmål som havde deltagernes interresse var de nuværende vandaf-ledningsafgifter. Disse vil man i fremtiden kunne minimere, da en investering i en ny ekstra måler og vandledning til foreningshuset vil fritage forbruget i haverne så det kun er vandforbruget i foreningshuset der skal betales vandafledningsafgift af. Investeringen for foreningen vil løbe op i ca. kr. 32.000,- , dette beløb vil blive forrentet i løbet af de næste tre år. Altså en god investering!

 

Hermed sluttede dirigenten Svend Petersen generalforsamlingen og takkede de fremmødte for god ro og orden.

 Således refereret fra generalforsamlingen den 11. juni 2020

 

Referent

Svend-Aage Larsen

 Referat godkendt af dirigenten

Svend Petersen

Formandens beretning ved generalforsamling 2020

Beretning til

Generalforsamling lørdag den 11. juli 2020.

 

Efter udskydelsen af vores generalforsamling som oprindelig var fastsat til afholdelse den 18. april men som på grund af corona-virusens hærgen, først har kunnet afholdes forsvarligt nu, skal jeg beklage mange gange.

Jeg skal nu oplyse jer om hvad der er sket i haveforeningens siden vores sidste Generalforsamling den 13. april sidste år.

Vi har siden sidste generalforsamling haft to dødsfald i vores medlem-skare idet Inga Andersen Postensgang 7 er afgået ved døden. Senest har vi mistet vores revisor gennem mange år Mari-Ann Herløv som havde haven Postensgang nr. 9

Skal vi rejse os og sammen mindes Inga og Mari-Ann.

Æret være deres minde!

 

Jeg vil meget gerne efter denne lidt triste historie, fortsætte med den glædelige nyhed, at vi sidste efterår fik et lille nyt medlem i foreningen idet Lærke og Frederik blev forældre til en lille ny, deres datter Eva, det er ikke noget vi er forvent med, da medlemsskarens alder har været ret stigende gennem de seneste år, så det er glædeligt at vi igen får nye medlemmer i den fødedygtige alder. Et stort tillykke til Lærke og Frederik med deres dejlige datter Eva.  En glædelig historie er også at Lene Klitgaard atter er tilbage i kolonien på adressen Drosselstien 27, og i fuld gang med at ordne hus og have. Hjertelig velkommen tilbage!

På adressen Postensgang nr.7 har vi fået nye haveejere idet Anjie og Georg har overtaget et meget forsømt hus og en misligholdt have, hvor begge ting er ved at gennemgå en gennemgribende renovering til alles store glæde. Også et stort velkommen skal lyde til jer!

Postensgang nr. 9 har også fået ny ejer, her er det også et ungt par som glæder sig til snart at blive forældre og samtidig overtage en unik have hvor de glæder sig meget til at tilbringe resten af sommeren sammen med deres nye baby. Et velkommen skal lyde til Nikoline og Jack.   

Postensgang nr. 14 har igen skiftet ejer og haven ejes nu af Kristian Nielsen, som havde glædet sig meget til at sætte skik på have og hus. Forholdene var ikke gunstige for ham og han har derfor sat haven til salg igen.

Postensgang 7 som efter dødsfald var til salg med hus på, er nu solgt til Antje og Georg, vi ønsker dem velkommen.

Stenstræde 41 er for nylig sat til salg. Det er en have med hus som vi nok ret hurtigt får solgt til en ny ejer.

Stenstræde 44 er nu solgt til Sofie som har fået lov til at opstille en campingvogn resten af sæsonen for ophold, samtidig med at der opføres en mere permanent bolig. Velkommen også til Sofie!

 

 

 

Vi har haft et par ustabile somre, med masser af sol og regn og meget høje temperaturer. I december og januar var vi ved drukne i vand og nogen har nok leget med tanken om at foretage en ekstra dræning i haven. Jeg kan kun anbefale at man graver så mange faskiner ned som muligt for at modtage den regnmængde som vi i de kommende år i større og større mængder bliver udsat for. I efteråret og vintermånederne var der utroligt meget vand i vores haver, mere end vi tidligere har oplevet, og det er derfor meget vigtigt at vi fastholder vores årlige gennemspuling af dræn som vi de sidste år har praktiseret.

Vores haveforening ”Fasanvænget” havde den 23. marts 2019 eksisteret i 50 år og vi kunne fejre 50 års jubilæum. Vi valgte ikke at fejre jubilæet, dels af arbejdsmæssige årsager men ikke mindst af økonomiske hensyn.

Vi er inde i en ombrydningstid og denne forandring vil i de kommende år smitte af på vores økonomi i haveforeningen da kommunerne kigger efter alle mulige indtægter, herunder også hvad muligheder der er for, enten besparelser eller indtægter i forbindelse med haveforeningerne. De varslede kloakerings-projekter vil helt sikkert dukke op igen, med store udgifter til følge. Ved kontraktudløb i 2028 må vi forvente en større haveleje som der kun er os/jer til at betale. Ved det sidst afholdte repræsentantskabsmøde i kredsen blev vi oplyst om at det er muligt at etablerer en ekstra vandledning ind i kolonien. Denne vandledning skal forsyne vores foreningshus alene således at man adskiller det vand som bruges til køkken, toiletter m.m. fra haveforbruget. Dette forbrug vil fortsætte med at være behæftet med afgift for vandafledning.

Resten af haveforeningens brug af vand til haveformål som vanding, bibeholdes på den gamle vandledning som så vil fritages for denne afgift.

Udgiften til etablering af det nye vandstik vil udgøre ca. 32.000,- kr. Denne udgift kan vi eventuelt få finansieret via. SK-Forsyning og afvikle over 5 år - rentefrit. Mere herom.

Vores aldrende vandforsyning som har ligget i jorden i mange år trænger til en fornyelse, da der er begyndt at opstå brud på de gamle rør. Senest på Drosselstien. Alt i alt har vi endnu nogle år til at spare op og evt. få ordnet vandledninger og også vores foreningshus som ville have godt af at blive isoleret så man kan udnytte flere måneder af året til udlejning, og dermed få en større indtjening.

Huset trænger jo også til en overhaling indvendigt så man kan være det bekendt. Køkkenet vil blive udstyres med en opvaskemaskine som formentlig vil øge efterspørgslen for udlejning. 

 

Efter sammenlægningen af Slagelse kommunes kolonihaveforeninger til ”Vestsjællandskredsen” forrige år er der nu ved at ske mange ting. Siden kredskassereren Knud Jørgensen afgik ved døden i efteråret 2018 har arbejdet primært bestået af en større oprydning i alle kredsens aktiver og pengesager m.m. Denne proces er nu overstået og man har endeligt fået styr på alle aktiver og passiver.  

Ny formand blev Svend Pedersen fra Rundingen som i dag er vores dirigent, han blev den 16. februar i år genvalgt og det er vores opfattelse at sagen nu er i de bedste hænder. Ny dygtig kasserer og revisor blev også valgt og genvalgt. Jeg kan også oplyse at Kolonihaveforbundet har nedsat et udvalg som snart barsler med nye bestemmelser ved havevurderinger. Ligeledes er der nu kommet et sæt retningslinjer for byggeregler som kan rekvireres hos undertegnede.

 

Det har været noget af en omvæltning for de medlemmer som tidligere har haft fællesstrøm pludselig at stå uden strøm. Mange medlemmer har derfor i sommer fået lagt strøm ind via Zeanet med de omkostninger der har været forbundet hermed, og flere er på vej. Det er næsten en nødvendighed i dagens Danmark med alle de goder som man har tillagt sig i form af TV, Kaffemaskine, køleskab og opladning af mobiltelefoner m.m.

Køb af en tilslutning fra Zeanet og etablering af stikledning fra el-skab i vejen til udvendigt målerskab med en indvendig el-tavle i huset. Altså en investering på ca. kr. 28 - 30.000,00 i alt.

 

På det nedlagte haveareal ved varmeværket blev det ryddet for træer og buske sidste forår. Siden har det stået som det blev efterladt og ukrudt samt ikke mindst gyldenris som har overtaget arealet fuldstændigt.

Arealet er nu forpagtet ud og det vil blive ordnet og tilsået med græs og klippet et par gange i løbet af sæsonen. Der er anlagt tre overflade bassiner til opsamling af regnvand, disse er tilsluttet vores hoved-drænledning, hvor vi deler udgifterne til vedligeholdelsen.

Som et supplement til det nye halmkraftvarme-værk, er der opsat et solvarmeanlæg på skråningen fra stien over til Fægangen og ned mod motorvejen med opsætning af 950 solvarmepaneler.

En belægning af stien fra vores udstykning til den asfalterede sti mod banegården er udført af Slagelse Kommune har i foråret og de har   forpligtet sig til at reparere og vedligeholde indkørslen fra Storebæltsvej til vores haver. Randbeplantningen som mangler bag Stenstræde, der var en aftale med den gamle Korsør Kommune efter nedlæggelsen af haverne i 2011. Men det kan vi leve med.

Åbningen af bommen i dagtimerne i vinterperioden, har i år ikke været praktiseret. Vi har kunnet konstatere at det ikke har resulteret i flere indbrud eller hærværk. I juledagene blev vi dog sammen med andre omkringliggende haveforeninger samt varmeværket, udsat for seks indbrud/hærværk på en aften/nat. Og mærkværdig nok gik det ud over fire bestyrelsesmedlemmer. Nok lidt tankevækkende.? Vi har i vinter haft bommen stående åben på grund af at håndværkere var i gang med at opføre et nyt hus på Stenstræde 42.

Ved disse hærværk på flere af husene har vi konstateret at der er have/husejere som ingen brandforsikring har. Dette er ulovligt, og man har underskrevet lejekontrakten med foreningen hvor det er et absolut krav for ejerskabet at der er en brandforsikring tilknyttet. Denne mangel på forsikring er vi nødsaget til at håndhæve fra foreningens side og vil nu kræve en dokumentation for at alle har minimum en brandforsikring på huset, denne kan gennem vores fællesforsikring erhverves for ca. kr. 300,00 om året. Denne dokumentation vil blive afkrævet af jer snarest muligt af et bestyrelsesmedlem.

Løsningen med at bommen lukkes mellem kl. 16 og åbnes igen kl. 10 næste formiddag har derfor ikke været praktiseret, og det er spørgsmålet om der er nogen grund til at fortsætte med denne lukning. Vores omkringliggende haveforeninger har ikke været lukket med bomme, og deres erfaring er at det har været en unødig stor arbejdsindsats uden nogen gevinst.    

Der er i de sidste år kommet mange nye unge haveejere til og jeg vil håbe at det kan medvirke til at højne standarden for havernes udseende. Vi har været igennem en periode hvor alderen på ejerne har været stigende og det har knebet med at vedligeholde haver og huse. Standarden har været under hvad vores koloni tidligere var kendt for velholdt og ordentligt. Hvis man ikke føler man mere kan magte at holde diverse bede og nyttehaven, så omlæg haven og få en mere brugervenlig og ikke så krævende have. Et passende stort græsareal med få blomsterbede, måske med flere krukker kunne være løsningen.

Det skal måske lige nævnes at medlemmerne også er forpligtet til at holde vejen udenfor sin parcel, og gerne må opfylde opståede huller i belægningen med stabil fra depotet ved foreningshuset, lad gerne en kant med græs stå ved hækken, så vejene fremstår lidt kønnere.

 

Sidste år har vores havekonsulent været i arbejdstøjet og tildelt Svend-Aage Larsen Stenstræde 47, Kredsens præmie og Foreningens præmie modtog Tommy Larsen Postensgang 13, tillykke skal lyde herfra!

 

Vi har i bestyrelsen erfaret at der er forekommet upassende sprogbrug og resulteret i uværdige oplevelser beboere imellem. Dette må vi absolut tage afstand fra. Vi er et lille samfund som gerne skal kunne lytte og tale pænt til hinanden, så vi alle har det godt, og nyder at komme i haven. Denne oplysning til efterretning!

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og revisorerne for jeres arbejde, og ikke mindst Tommy som egenhændigt sørger for at indkørslen til kolonien altid er nyklippet og pæn, og at Postensgang uden omkostninger jævnligt bliver forsynet med belægning og vedligeholdt.

Jeg vil gerne rette en tak til de medlemmer som deltog aktivt ved nedrivningen af huset på Stenstræde 44. Det var dejligt at se hvordan i     med stor iver kaster jer ind i arbejdet, til vores forenings bedste. Men det er lidt frustrerende at se, at det er de samme få medlemmer der stiller op gang på gang, og at så mange andre kører på frihjul.

Grunden kunne være at vi ikke, fra bestyrelsen i god tid i forvejen har varslet arbejdsdagen til medlemmerne, men dette vil vi ændre på i den nye sæson, ved e-mail eller sms besked, og så må vi nok begynde at håndhæve udeblivelse med et gebyr, som vi er berettiget til iflg. vores vedtægter.    

Leif skal også i år ha en særlig tak for hans altid velvillige indsats uanset hvad opgaven går ud på. I efterår og vinter har han kørt til genbrug rigtig mange gange med forskelligt affald for at tømme grunden på stenstræde 44, så vi igen har kunnet udleje den til en ny lejer og dermed øge vores indtjening.

Som en kommentar til Leif´s og mine mange gøremål vil jeg gerne gøre opmærksom på at vi ”gamle” i bestyrelsen jo ikke kan blive ved med at udføre de mange opgaver som der kræves for at foreningen kan bestå, og det er nødvendigt at videregive visse oplysninger og arbejdsopgaver til næste generation.

Opgaver som vi måske ikke har været dygtige nok til at uddelegere i bestyrelsen, men dette vil vi forsøge at råde bod på i den kommende sæson?

Og hermed overgiver jeg beretningen til jeres spørgsmål og kommentarer!

 

Tak for ordet

Svend-Aage

Budget 2020

Budgetforslag 2020

Poster:                        Budgeteret 2019                                    Regnskab 2019                   Budget 2020

Indtægter:

Haveleje                                                                125600.00 Kr                          125600,00 Kr                        125600,00 Kr

Udlejning af huset                                                    1000,00 Kr                              2500,00 Kr                             1000,00 Kr

Salg af hus                                                                 1000,00 Kr                               1000,00 Kr                             1000,00 Kr

Salg af grus                                                                  600,00 Kr                                 980,00 Kr                                800,00 Kr

Udlejning af trailer                                                       50,00 Kr                                 -------    Kr                                  50,00 Kr

Anden indtægt                                                           500,00 Kr                                3062,50 kr                                500,00 Kr

Opkrævet gebyr                                                         ------     Kr                                  -------    Kr                              --------   Kr

Indskud ved  havehandel                                         300,00 Kr                                  750,00 Kr                               300,00 Kr

Indtægter i alt:                                                    129050,00 Kr                           133892,50 Kr                         129250,00 Kr

 

Omkostninger / drift:

Jordleje                                                                    8000,00 Kr                            7077,00 Kr                                  8000,00 Kr       

Kreds og forbundskontingent ( Note 1 )          25000,00 Kr                           21414,00Kr                                15000,00 Kr

Strøm  ( Note 2 )                                                  10000,00 Kr                             3980,30 Kr                                 5000,00 Kr    

Vandforsyning og afledning ( Note 3 )             40000,00 Kr                           46573,45 Kr                               41000,00 Kr

Renovation                                                              5100,00 Kr                            5038,62 Kr                                  5000,00 Kr

Forsikringer                                                             6500,00 Kr                            6585,51 Kr                                  6700,00 Kr

Køb af materialer( redskaber )                            2000,00 Kr                            ----------------                                 2000,00 Kr

Køb af grus                                                              2000,00 Kr                             1750,00 Kr                                  2000,00 Kr

Driftsomkostninger i alt:                                   98600,00 Kr                          92418,88 Kr                                84700,00 Kr

 

 

 

 

 

Omkostninger / Vedligeholdelse kolonien:

Veje                                                                         2000,00 Kr                           1750,00 Kr                                  4000,00 Kr

Dræn                                                                       2000,00 Kr                                   -       Kr                                 3000,00 Kr

Hæk                                                                        3000, 00 Kr                            1342,50 Kr                                 2500,00 Kr

Rep vandledning                                                   1000,00 Kr                             9607,01 Kr                                1000,00 Kr

Diverse Vedligehold    ( Note 4 )                         5000,00 Kr                          14328,53 Kr                                5000,00 Kr

Huset                                                                       5000,00 Kr                            1359,85 Kr                                5000,00 kr

Vedligeholdelsesomkostninger i alt:             19500,00 Kr                           28387,89 Kr                              20500,00 Kr

 

Omkostninger / administration:

Betalingsservice                                                    2000,00 Kr                             1543,76 Kr                                2000,00 Kr

Gebyr og porto                                                     1000,00 Kr                                803,00 Kr                                1000,00 Kr

Møder ( inkl ) fællesarbejde                               2500,00 Kr                              1319,95 Kr                                2500,00 Kr

Diverse administration  ( Note 5 )                     3000,00 Kr                            16245,28 Kr                               3000,00 Kr

Gaver m.m                                                             1000,00 Kr                               222,00 Kr                                1000,00 kr

Administrationsomkostninger i alt:                9500,00 Kr                             20133,99 Kr                               9500,00 Kr

SALDO:                                                                   1450,00 Kr                           7048,26 Kr                              14550,00 Kr

Note 1:  Vi har først modtaget regning på Kredskontingent 2018 i januar 2019

Note 2:  Det lave beløb skyldes at vi fik tilbagebetalt 6438,52 Kr – for meget opkrævet i 2018

Note 3: Det store beløb skyldes efterbetaling på 3936,96 Kr -  for lidt indbetalt i 2018

Note 4: Det store beløb skyldes rydning af have nr 44

Note 5: Det store beløb skyldes stor advokat regning i forbindelse med fogedsag have nr 44

 

Beretning generalforsamling 2019

  

Beretning til

Generalforsamling lørdag den 13. april 2019.

 

Jeg skal hermed kort redegøre for foreningens virke siden vores sidste Generalforsamling den 14. april sidste år.

Vi har i det forgangne år været fri for dødsfald i vores medlemsskare men kort forinden denne generalforsamling mistede Leif sin svigermor og Anne, Michael og Gitte deres mor Ketty. Hun har sammen med Erik gennem mange år været et aktiv for foreningen. Erik som mangeårigt bestyrelsesmedlem og Ketty styrede i mange år bl.a. foreningens bankospil m.m.

Skal vi rejse os og sammen mindes Ketty.

Æret være hendes minde!

Vi har rent vejrmæssigt nok haft den tørreste og varmeste sommer i mands minde. Usædvanligt meget sol og meget høje temperaturer. Meget usædvanligt og meget forskelligt fra de tidligere somre.

Vores haveforening ”Fasanvænget” havde den 23. marts eksisteret i 50 år og kunne hermed have fejret 50 års jubilæum. Skal vi fejre dette i sommer og evt. afholde en reception kædet sammen med en foreningsfest? Dette spørgsmål overlader vi til jer medlemmer og foreslår, at hvis der er stemning for det skal der nedsættes et festudvalg, som kan varetage dette.

Postensgang nr.1 har fået ny ejer, idet Fadel Shikh Mostafa pr. 1. november sidste år overtog haven, og hvis man har været i haven i efterår/vinter har man ikke kunnet undgå at se den store oprydning der er foregået i hus og have. Og det er Fadel´s mening at fortsætte med både have og hus i den nye sæson.

Ny lejer er også kommet på Stenstræde 49, hvor Pia Hoffmann er rykket ind. Der har hus og have også fået en tur og de glæder sig meget til at starte i haven når vejret bliver til det.

Vi har også fået ny lejer på Stenstræde 39, som er Thomas Knudsen, Huset har i efterårs og vinterperioden gennemgået en fuldstændig renovering, indvendige vægge og gulve er skiftet ud og der er indsat nyt køkken og skiftet alle installationer. Et kæmpe arbejde som Thomas selv har stået for. Haven har også gennemgået en forvandling idet flere store træer er fjernet og en kraftig beskæring er foretaget i de resterende beplantninger.

Som det sidste nye i vores medlemsskare er Jette og Niels Østerby flyttet fra Stenstræde 33 til Stenstræde 48, og har har fået solgt deres gamle hus til Helle Vestenkjær. Ligeledes har vi fået nye beboere i Stenstræde 35, idet Anne Vedel har solgt til Julie og Søren Klint

Et stort velkommen til både Fadel, Julie og Søren, Helle samt Thomas i vores haveforening, jeg håber de må falde godt til og blive et aktiv for vores forening. VELKOMMEN!

I samme moment vil jeg gerne sige Julie tak, for det er hende der har bagt kage til vores møde i dag.  

Vi har i øjeblikket Stenstræde 37 samt 41 som er sat til salg alle med hus på. Uden hus er der Drosselstien 20. Foruden dem er der Stenstræde 44 hvor vi efter mange og lange tovtrækkerier, afsluttende med en fogedretssag nu har fået haven tilbage, inklusiv en advokat regning og en have der mildest talt ser frygtelig ud og hvor det kræver en større indsats med oprydning og hjælp fra medlemmerne med sortering og bortkørsel af byggematerialer i større stil.

Af fælles arbejdsopgaver i medlemsregi er forskellige snedker og maleropgaver i foreningshuset. Her mangler også stadig noget inddækningsarbejde under udhænget, og vi mener også i bestyrelsen at køkkenet trænger til en kærlig hånd, og måske at vi får installeret en opvaskemaskine, hvis vi fremtidigt ønsker at leje huset ud til fester m.m.

Efter sammenlægningen af Slagelse kommunes haveforeninger til ”Vestsjællandskredsen” er der ikke sket meget fra den kant. Kredskassereren Knud Jørgensen afgik ved døden i efteråret og siden har det været et stort kaos. Der er ikke styr på noget som helst hverken aktiviteter eller økonomi. Havepræmierne har vi ventet på hele sæsonen og først modtaget efter nedlukning af haveaktiviteterne i oktober. Sidste nye i sagen er at formanden har trukket sig og der skulle vælges en ny, på repræsentantskabsmødet den 30. marts.

Ny formand blev Svend Pedersen fra Rundingen og hermed er det vores opfattelse at sagen nu er i de bedste hænder. Ny kasserer blev også valgt og da det er en uddannet revisor der har påtaget sig at bringe tingene tilbage på rette kurs mener vi også at kredsen kan køre videre med et nyt udgangspunkt og en fremtid som er mere troværdig. Som en konsekvens af de mange uacceptable udgifter kredsen har fremvist i de seneste regnskabsår har repræsentantskabet lagt en ny kurs hvor mange udgifter ikke længere vil accepteres og hvor man derfor i det nye budget har kunnet reducere kontingentet fra kr. 150 til kr. 100. Det fremkom ligeledes på mødet at der var flere kolonihaveforeninger der var bagud med betaling til kredsen, enten fordi de ikke var blevet krævet op eller fordi de bare ikke havde betalt regningerne. Det drejede sig om et beløb på over kr. 200.000 og disse vil man nu inddrive med mulighed for en afdragsordning.

Vi er fra foreningen blevet anmodet om at udpege et medlem som kan indgå i vurderingsudvalget og hertil har vi tilmeldt Lindie Nielsen, som allerede har gennemgået et vurderingskursus og nu fuldgyldigt medlem af dette.

På grund af de nye elektroniske målere som vi alle nu har fået installeret, bevirkede dette at vi før denne installationen var nødsaget til at få påmonteret en ny stophane ved vores vandtilførsel. Dette gav os en ekstraregning på ca. kr. 7.000,00.  Når jeg nu er i gang med at omtale vandledningerne i haveforeningen, observerede vi en nyopstået vandpyt på Drosselstien som vi måtte afdække og det viste sig også at være en utæthed ved en havetilslutning, som vi herefter fik udskiftet.

Det kom nok som en bombe for mange af vores medlemmer at de fra denne sæsonstart står uden fællesstrøm. Dette skyldes at Slagelse kommune har skiftet forsyningsselskab til Zeanet A/S og de har efter overdragelsen foretaget et check af forbrugssteder som kommunens kolonihaver og konstateret at der i flere af disse har foregået distribuering fra én måler til flere andre naboer. Vi har modtaget et brev fra Zeanets el-driftsleder Henrik Adelsten om at dette er ulovligt og at dette forhold skal standses øjeblikkeligt, hvor man i modsat fald vil blive opkrævet tilslutningsbidrag på kr. 18.125,- og en bøde for hvert ekstra forbruger der måtte være tilsluttet.  

Da mange af vores haveejere har været afhængig af denne strøm til køleskab, belysning og TV er det et dilemma som rammer hårdt. Alternativet er køb af en tilslutning fra Zeanet og etablering af stikledning fra el-skab i vejen til udvendigt målerskab med en indvendig el-tavle i huset. Vi har modtaget tilbud fra to lokale el-installatør ELTO ApS og Multi-electric, som vil udføre el arbejdet for ca. kr. 10.000,-. Hertil kommer arbejdet med at grave renden til kablet, som i selv skal stå for. Altså ca. kr. 28.000,00 i alt.

Som i nok også har set er der nu endeligt sket noget på vores nedlagte haveareal. Grunden er nu blevet ryddet for træer og buske, der er anlagt tre overflade bassiner til opsamling af regnvand, disse er tilsluttet vores hoveddrænledning, som vi deles om med udgifterne til vedligeholdelsen. Ved stien til det nye halmvarmeværk er træer og buske blevet beskåret, stien er forberedt til den afsluttende belægning samt der er blevet opsat bomme. Hvad der videre skal ske med arealet står hen i det uvisse. Kommunen har sat det til salg, men med nogle salgsbetingelser som er helt umulige og vi mener derfor ikke salg kan opnås. Så muligheden for at der kommer til at gå græssende dyr i vores baghave vil nok være til stede.

Som et supplement til det nye halm kraftvarmeværk, er planen at opsætte et solvarmeanlæg på skråningen fra stien over til Fægangen og ned mod motorvejen med opsætning af 950 solvarmepaneler der sættes i en vinkel på 40 grader. Arealet indhegnes med et hegn på 1,80 m.

Bestyrelsen besluttede tidligt på efteråret at lade bommen være åben i dagtimerne i vinterperioden, og denne løsning har virket tilfredsstillende for alle. Og vigtigst har vi kunnet konstatere at det ikke har resulteret i flere indbrud eller hærværk. Løsningen med at jeg lukker bommen op kl. 10 hver formiddag og at Peter Meyer lukker kl. 16.- har virket ubeklageligt. En stor tak til Peter for hans arbejde.

I den forbindelse vil jeg gerne indskærpe medlemmerne om ikke at parkere til højre inden for bommen, så det blokerer når Peter Meyer skal lukke og låse bommen kl. 16, hvilket har været tilfældet et par gange i denne vinterperiode.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen og revisorerne for jeres arbejde, og især Tommy som egenhændigt sørger for at indkørslen til kolonien altid er nyklippet og pæn, og nu også at Postensgang jævnligt bliver forsynet med belægning og vedligeholdt.

Også Leif skal ha en særlig tak for hans altid velvillige indsats uanset hvad opgaven går ud på.

Og hermed overgiver jeg beretningen til jeres spørgsmål og kommentarer!

Tak for ordet

 

 

Svend-Aage Larsen

Frmd.

Dagsorden og referat samt regnskab fra generalforsamling 2019

       

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 13. april 2019 kl. 10.00 i Foreningshuset

 

Dagsorden og referat:

 1. 1.    Valg af dirigent.

Valgt blev Leif E. Hansen

Leif takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 1. 2.    Valg af referent.

Valgt blev formanden, som takkede for valget.

 1. 3.    Valg af stemmetællere

Valgt blev Søren Brandstrup og Lindy Nielsen

 1. 4.    Formandens beretning

Formanden aflagde beretning om året der var gået.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og kan læses i sin fulde ordlyd andet steds.

 1. 5.    Regnskab ved kassereren

Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren Leif E. Hansen og efterfølgende enstemmigt godkendt. 

 1. 6.    Behandling af indkomne forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest lørdag den 30. marts 2019.

 

Der var ingen indkomne forslag modtaget.

 

 1. 7.    Godkendelse af budget og kontingent.

Budgettet blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

Kontingentet fastholdes som sidste år.

 

Her blev holdt en kort pause til at hente kaffe og evt. ryge en smøg udenfor.

 

8.  Valg til bestyrelsen

 

På valg er:

Formand                                Svend-Aage Larsen (47)   

Modtog genvalg

 

Bestyrelsesmedlem             Tommy Larsen (12)

Modtog genvalg                                           

 

 

Bestyrelsessuppleant          Lindy Nielsen (15)             

Modtog genvalg

 

Revisor                                  Tove Jensen (2)                

Modtog genvalg                     

 

Revisor suppleant                Erik Andersen (37)             (modtager ikke genvalg)

Søren Klint blev valgt

         

 

 9.   Valg til Vestsjællandskredsen (Repræsentantskabet)    2.medlemmer

                                                         Svend-Aage Larsen          ( modtager genvalg)

                                                         Leif Hansen                       (modtager genvalg)

       Begge modtog genvalg

 

10.  Eventuelt

Her blev spurgt til fællesforsikringen gennem forbundet. Vi kunne oplyse at den mulighed nu var tilstede, idet kravet til antal var reduceret til 10 nu. Spørgeskema med retningslinier vil blive fremsendt til alle på et senere tidspunkt.

Spørgelysten var ikke stor, så dirigenten afsluttede mødet og takkede de fremmødte for god ro og orden.

 

 

Referatet 

Udført af

Svend-Aage Larsen         

 

Og godkendt af dirigenten

Leif E. Hansen

         _______________________________________________________________________

Haveforeningen Fasanvænget

Regnskab 01.01.2018 – 31.12.2018

Indtægter:

Haveleje                                                                                                         125600,00

Indbetalt strøm                                                                                               14000,00 

Udlejning af foreningshuset                                                                            2000,00                                                             

Salg af grus                                                                                               1160,00

Anden indtægt  ( note 1 )                                                                                   800,00

Salg af hus ( note 2 )                                                                                  1000,00

Opkrævet gebyr                                                                                              -----

Indskud ved havehandel                                                                                   1350,00

Indtægter i alt:                                                                      145910,00

 

Udgifter:     

Jordleje                                                                                                                7161,00

Kreds og forbundskontingent ( note 3 )                                                       11086,50  

Strøm    ( note 4 )                                                                                               7825,08

Vandforsyning og afledning ( note 5 )                                                         43728,37

Renovation                                                                                                          4427,37

Forsikringer                                                                                                         6358,23

Vedligeholdelse foreningshuset                                                                        838,45

Vedligeholdelse kolonien                                                                                 4436,19

Vedligeholdelse vand                                                                                        3967,30

Køb af materialer inkl. Redskaber                                                                 14982,55

Køb af grus ( note 6 )                                                                                         3200,00

Betalingsservice                                                                                                 1502,38

Gebyr og porto                                                                                                     951,00

Møder inkl. Fællesarbejde                                                                               1174,50         

Diverse administration                                                                                     4618,20

Gaver m.m                                                                                                            742,95

Udgifter i alt:                                                        117000,07

_____________________________________________________________________

Note 1: Vurdering af have nr 4 – pengene kom ind ved salg

Note 2: Salg af Drosselstien nr 20

Note 3:  Det lave beløb skyldes at vi ikke har modtaget opkrævning for Kredskontingent

Note 4: Det lave beløb skyldes for meget  opkrævet i 2017 – tilbagebetaling på 9498,34 Kr

Note 5: Det store beløb skyldes at vi havde betalt 4000,00 Kr for lidt i 2017

Note 6 : I beløbet indgår også et læs stabil

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Beretning Generalforsamling 2018

 

 

 

Beretning til ordinær

Generalforsamling lørdag den 14. april 2018.

 

Jeg vil kort informere om haveforeningens virke siden vores sidste generalforsamling den 15. april sidste år.

Have og vejrmæssigt var sæsonen jo ikke noget at råbe hurra for. Usædvanligt meget regn og knapt så meget sol. Altså endnu et år med typisk dansk vejr.

 

Jeg vil gerne starte vores generalforsamling med at mindes to af vores mangeårige medlemmer af foreningen John Sørensen Stenstræde 45, som efter et års sygdom har fået fred, ligeledes Erik Vedel Hansen Stenstræde 39 som også efter kort sygdom gik bort.

Jeg vil ikke undlade at orientere om, at vores mangeårige formand i kredsen Hans Larsen ligeledes gik bort kort før jul.

Skal vi rejse os, og sammen mindes dem.

Æret være deres minde!

 

Som omtalt på vores sidste generalforsamling overtog foreningen hus og have på PostensGang 5 efter Berthelsens Fonden.

Denne er nu solgt til Peter Løntoft med familie, som vi ønsker hjertelig velkommen i vores fællesskab. Af andre glædelige begivenheder kan jeg oplyse om at Drosselstien 29 er blevet solgt. Den har været en meget stor torn i øjet på både kasserer og formand, med hensyn til betaling og vedligeholdelse. Vi har solgt haven til Anker Lund Bak som har lovet os en anderledes have og hus at se på i den kommende sæson. Herfra skal også lyde et meget stort velkommen, og vi glæder os til et positivt samarbejde.

Af ledige haver uden hus har vi nu kun Drosselstien 20 og Stenstræde 36.

Og til salg med hus har vi kun PostensGang 4.

Til Postensgang 4, vil jeg godt knytte den kommentar at den i øjeblikket er ejet af Christa Dinesen, som har haft hus og have i mange år. Christa er de seneste år blevet meget svag og dement. Det har de sidste år været et advokatfirma som har varetaget hendes økonomi og de har nu efter at Christa er kommet på plejehjem anmodet os om at sælge haven snarest muligt. Vi har fået haven vurderet og den er vurderet til kr.178.355,00, - vi har sat den til salg for kr. 40 tusinde.

Haven trænger til en grundig rengøring og en større oprydning skal til i huset. Men huset er ellers i fortrinlig stand. Der er dog ikke ført vand ind i huset og der er heller ikke strøm.    

Af vores seneste tilkomne haveejere vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske velkommen til Søren Brandstrup med familie, på PostensGang 14, H.B. på Drosselstien 17, Morten Bøge Madsen Drosselstien 31, Karina og Jan Pedersen på Stenstræde 38, Thomas på Stenstræde 39, Bjarne Jensen Stenstræde 43, Leila Jensen Stenstræde 48 og Pia Hoffmann på Stenstræde 49.

Et stort velkommen i vores haveforening!

 

Udskiftning af vinduerne i Foreningshuset er foretaget. Der er sat nye udvendige beklædningsplader på facaden og planen er at den sidste inddækning omkring vinduerne skal foretages og herefter skal huset males færdigt. Af andre større arbejdsopgaver som skal foretages i medlemsregi er efter at vi har lagt nyt tag på maskinhuset og malet det at foretage en udvendig beklædning af huset og maling af samme.

 

Efter sammenlægningen af kommunens haveforeninger til den nye ”Vestsjællandskreds” har der været afholdt Repræsentantskabs-møde tirsdag den 20. marts. Her blev Thomas Stege fra ”Grønland” valgt som ny formand, idet den nuværende Jan Michelsen ikke modtog genvalg.

En ny bestyrelse blev sammensat, hvoraf de fleste medlemmer kommer fra Slagelse foreningerne.

Foreningerne i Korsør var med stort flertal for at bibeholde den nuværende kontrakt som jo løber uopsigeligt frem til 1. januar 2028. Den væsentlige årsag hertil er jo primært at havelejen i denne periode ligger fast, kun med en pristalsforhøjelse indbygget. Det var jo kommunes intentioner at forhøje priserne til det tredobbelte i de nye kontrakter. Dette sker jo så ikke.

Et nyt vurderingsudvalg er blevet nedsat, det består af medlemmer fra forskellige haveforeninger således at man ikke udsættes for at skulle vurdere et medlem fra egen forening. Vurderingsregler og papirer er efter vores mening blevet meget bureaukratiske alt for komplicerede og ”københavnske”, og det må vi sige at vurderingspriserne også er. Salgspriser i forhold til vurderingerne er milevidt forskellige. Huse og haver handles ca. til en tredje del af vurderingsprisen i vores koloni. Man er opmærksomme på problemet og arbejder fra Forbundets side med at kategorisere vurderingerne i tre vurderingskategorier A-B-C med relation til hvor haverne ligger geografisk og i hvilken stand husene er i. Jeg har lovet at forespørge om der er nogen i vores forening som kunne tænke sig at blive vurderingsmand? Man kommer selvfølgelig på et nødvendigt kursus så man har de nødvendige forudsætninger for at vurdere, og får det nødvendige indblik i det edb-grej som skal benyttes.

Vurderingsjobbet honoreres med en symbolsk betaling for hver gang man bliver kaldt ud.    

Ved fremtidige lejemål skal man altid opgive sin e-mail adresse, så vil man fra forbundet efterfølgende byde nye lejere velkommen og oplyse om Kolonihave-forbundet og de muligheder medlemskabet indebærer.

En anden ting vi blev orienteret om på mødet, var sagen om vandafledningsafgifterne.

Mange forhandlinger mellem SK-forsyning, Slagelse Kommune og Kredsen er ved at ende ud i en løsning hvor foreningerne/havernes vandforsyning deles op med forbruget i Foreningshuset og i haverne til vanding m.m. På disse 2 forbrugssteder bliver Foreningshuset udmatrikuleret for sig selv og resten af forbruget bliver aflæst via en bimåler. Herefter vil kun forbruget i Foreningshuset være omfattet af vandafledningsafgift.

På foreningens hjemmeside vil vi jævnligt orientere om bestyrelsens beslutninger og tiltag, så det er en god idé at kigge ind på denne side med jævne mellemrum.

Drosselstien 23 vil blive færdiggjort til deponi af materialer, grus og stabil samt placering af vores flishugger. Flishuggeren vil blive placeret i et lille skur på nr. 23 til medlemmernes frie brug, benzinforbrug er dog for egen regning.

 

Foreningens økonomi er som kassereren senere vil berette om, ganske tilfredsstillende med det kontingent som vi betaler nu, men igen har vi været udsat for flere ledningsbrud på vandforsyningen med vandspild til følge, dette kan på længere sigt blive et problem. De forsyningsledninger vi har liggende i vejene som er mange år gamle, begynder at blive utætte og det kan resultere i at vi bliver nødsaget til at foretage en kostbar udskiftning.

Jeg vil derfor indskærpe til jer alle om at holde øje med haver og veje hvis der pludselig opstår våde pletter eller ligefrem små søer som kan indikere en utæthed på ledningsnettet.

   

På sidste generalforsamling fortalte jeg om en fællesforsikring gennem forbundet, en forsikring som er indgået med Alm.Brand. Vi har i sommeren forespurgt medlemmerne pr. brev om deres interesse, da det er et meget lukrativt tilbud som er langt billigere en tilsvarende forsikringer andre steder fra. Forsikringen omfatter brand, el-skade, grundejeransvar, bygnings-ansvar, kaskoansvar samt indbo op til kr.300.000. Man opnår fuld dækning og uden nogen form for selvrisiko. Prisen for et år er p.t. kr. 1120.00. Utroligt billigt.

På de tilkendegivelser vi tidligere har modtaget var der ikke tilslutning nok til ordningen da man dengang krævede mindst 50 % af haveejernes ja. Ordningen er nu ændret så det er nok med 10 tilslutninger, så vi vil starte en ny spørgerunde og herefter tilmelde os den kollektive forsikring

Blanket til bindende tilmelding og yderligere information ligger her på bordet ved bestyrelsen, jeg vil bede jer hente materialet i pausen og gerne udfylde og aflevere dem til kassereren eller mig inden i går. Blanketten kan også afleveres senere i haven til én af os.

 

Vi vil atter tilbyde de medlemmer som ønsker nye bøgehække ud mod vejen. Foreningen betaler planterne og haveejerne sørger selv for plantningen. Sidste år var det kun få haveejere der tog imod tilbuddet. Tilbuddet har vi tænkt os skal gentages igen her i efteråret når det bliver plantetid igen. Så lad os høre hvis du er interesseret.

Foreningshusets nye hække er blevet forsynet med et trådhegn. Vi forventer at forsyne indgangen med en pæn låge, så huset igen vil tage sig pænt ud for fremtidige lejere. Rotter har vi stadig observeret et par steder omkring foreningshuset.

Med hjælp fra ”Rottefængeren” fra Slagelse Kommune har vi i en opstillet fælde ved foreningshuset fanget nogle få stykker og ved Leifs udhus og drivhus er ligeledes fanget nogle få. Vi håber det har haft en positiv virkning, for det er nu flere måneder siden den sidste rotte er fanget. Men kære haveejere hold øje og meld hvis i observerer noget.

Kattens Værn i Slagelse har igen i år med medlemmers hjælp indfanget flere vilde katte. Så tilbage er nu kun plagen fra de mange Rådyr. Et problem vi nok må leve med.

På arealet bag Stenstræde med de nedlagte haver er der nu fuld gang i flytningen af stien fra Stationen til Motalavej. Den nye sti kommer tættere på vores haver og meningen er at den skal forsynes med lys, en betryggende foranstaltning som vi sætter stor pris på.

Dette er starten på ”Erhvervspark Korsør”. Det er tanken, at der med tiden vil blive foretaget en randbeplantning ind imod vores areal og udført en gennemgribende oprydning.

Som start bliver bygget et halmvarmeværk til hele Korsørs fjernvarmeforsyning. Byggeriet er i fuld gang og vil blive opført ret tæt på den nye sti. Vi forventer at stien bliver åbnet igen, ligeså snart de store entreprenørarbejder er tilendebragt. Tilkørsel med halm vil komme til at foregå fra rundkørslen ved motorvejen, som nu er blevet udvidet med en ekstra frakørsel Energivej til ”Kodakhuset” og det nye halmvarmeværk.

Der vil blive mulighed for byggeri af særlige plads-krævende butikker og domicilbyggeri langs Tårnborg-vej. Spændende projekter! 

Som nogen af jer måske har set, er der nu også etableret to flotte nye søer eller opsamlings bassiner for regnvand med et overløb som er tilsluttet den store drænledning som ligger ved siden af vejen, gennem vores haveforening.

Vi har opsat en lille billedkavalkade på tavlen heroppe så man kan se hvordan noget af det ser ud allerede nu.

 

I efteråret foretog Slagelse Kommunen en gennem-gribende renovering af drænledningen hvor man rensede sugede og rodskar gennem hele ledningen. For ganske nylig blev der også foretaget en kraftig beskæring og fældning af de træer som står ovenpå denne, tæt op af stiens højre side, således at man undgår al rødderne breder sig ned i drænet igen og stopper det. 

I løbet af sæsonen vil vi igen få spulet og suget vores egne dræn. Vi håber derved at vi kan undgå oversvømmelser i haverne i vinter og forårsmånederne på grund af forventet megen regn. Rensningen af det store dræn skulle gerne medvirke til at vores dræn lettere kommer af med det overskydende vand og dermed en tørrere koloni.  

 

Den ny bom ind til vores haver, med ny systemnøgle, og bommen mellem PostensGang og Drosselstien, ved nr.7, har virket, vi har ikke haft uvedkommende som fræser rundt i aftentimerne til fare og gene for vores beboere her.

Bommen har været permanent lukket efter 1.november til først i marts, kun åben i weekenderne. Denne regel har på grund af den milde vinter og forår bevirket stor aktivitet så både jeg og Peter Meyer mange gange har måttet åbne bommen på andre dage for at medlemmer har kunnet passere med materialer på trailer som krævede en bil.

Med det milde vejrlig vi har haft de sidste år er der mange havejere som fortsat kommer i haven langt hen i december måned for i ro og mag at foretage mindre eller større forbedringer på husene, hvor der måske også er håndværkere indblandet som skal kunne få materialer og værktøj ind på alle tider af dagen.

Vi har konstateret at man i ”Grønland” i vinter, ikke har haft bommen lukket, og der er ikke af den grund konstateret flere indbrud eller lignende. Vi skulle måske også i vinterhalvåret lade bommen være permanent åben i dagtimerne og så evt. lukke kl. 16?  

Jeg vil endnu en gang nævne at jeg stadig synes en del af haverne i vores forening er meget langt fra den standard der tidligere har været gældende for Fasanvænget. Flere undlader at klippe deres hække, der er meget ukrudt i haven, ting man ved lejeaftalens underskrivelse forpligter sig til at overholde.

Jeg håber at vi med den store udskiftning til yngre lejere der nu er foregået, vil kunne se en forskel i de kommende år.

 

Bestyrelsen har fastsat de arbejdsdage som påtænkes i denne sæson. Vi vil forsøge at holde fast på anden lørdag i måneden, startende den 5. maj – og herefter når foreningshuset er ledigt om lørdagene i de kommende måneder til og med i skolernes efterårsferie.

Vores kollektive elforsyning fungerer stadig ganske udmærket. Men der er nogle der ikke kan finde ud af at begrænse brugen af strøm. De har ikke de foreskrevne lovpligtige HPFI-overbelastningsrelæer tilkoblede, eller har dem slet ikke?

Det er meget utilfredsstillende at flere fra bestyrelsen op til 2 – 3 gange på en eftermiddag, eller aften skal slippe alt hvad vi har i hænderne og begive sig op til skuret med sikringerne og slå strømmen til igen. For måske igen 10 minutter senere at gentage seancen?

Nogen overholder ikke reglerne, og vi har måttet ty til at afbryde for strømmen for én af vores tilsluttede. Her kunne vi konstatere at vedkommende havde bl.a. el-kogeplader, varmepumpe, fryser m.m.

Det at modtage strøm til en billig penge, indebærer at man kun benytter el apparater som et TV, et køleskab samt belysning i begrænset omfang.

I modsat fald må vi afbryde elforsyningen til dem som ikke kan overholde reglerne, og så må folk så tilslutte sig det kommunale netværk!

Da behovet for information til vores medlemmer stiger, vil jeg bede de medlemmer som har en E-mail adresse og ikke tidligere har opgivet den til foreningen, om at udfylde en blanket med jeres have nr. og e-mail adresse.

Det er en hurtig og omkostningsbillig måde at få medlemmerne i tale på.

Blanketter til dette formål ligger her på bordet og kan afleveres til bestyrelsen inden i går.

Igen i år har vores havekonsulent Tonni Olsen været i arbejdstøjet og tildelt Lindy Nielsen Postensgang 15 Kredsens præmie, og foreningens præmie modtog Mehmet Kivanc, Postensgang 11

Der har tidligere år været afholdt en Præmiefest i Kredsens regi, hvor præmietagere og bestyrelsen uddelte præmier fra henholdsvis Forbund og Forening og hvor kredsen var vært ved en middag. Dette er fremover afskaffet til fordel for f.eks. en sommerfest i de respektive haveforeninger hvor man så vil uddele præmierne til de præmierede haveejere.

Mere herom senere når bestyrelsen har behandlet og fastlagt under hvilken betingelser en sådan fest kan afholdes, Samt planlægge tidspunktet i sommer også.

 

Til sidst en stor tak skal igen lyde til Peter Meyer som endnu et vinter har varetaget jobbet som portvagt.

Også stor tak til Tommy, fordi han egenhændigt året rundt holder vejen og indkørslen til vores forening, trimmer de tilstødende hække og træer så der altid er pænt, uanset at det ind imellem kan være en kamp mod nogle af de havelejere som støder umiddelbart op til parkeringspladsen, og som ikke har de samme intentioner om at der skal være pænt og ryddeligt. Tak Tommy.     

 

Og atter engang skal lyde en stor tak til Leif, som altid er tjenstvillig når nogen kalder, hvad enten det gælder et job med traktoren, vedligeholdelse af vores hjemme-side, laminering eller noget helt andet arbejde. Og denne gang også som dirigent og kasserer.

 

 

Som slut, tak til den øvrige bestyrelse og revisorer for et godt samarbejde.

Tak til Erling som beredvilligt hoppede ind i bestyrelsen.

Hermed overgiver jeg beretningen til jeres spørgsmål og kommentarer!

 

Tak for ordet!

Referat Generalforsamling 2018

      

 

Referat fra

Ordinær GENERALFORSAMLING

Lørdag den 14. april 2018 kl. 10.00 i Foreningshuset

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent:                                 

Valgt blev Leif E. Hansen, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet med annonce i Korsør Posten den 13. marts og opslag i kassen fra samme dato. Dirigenten kunne allerede ved starten af generalforsamlingen oplyse at der ikke var nok fremmødte til at indkomne forslag kunne behandles. Og dette punkt ville udgå.

2. Valg af referent:                                

Valgt blev Formanden.

3  Valg af stemmetællere:                    

Valgt blev  Lindy Nielsen og Walther Olsen

4  Formandens beretning:                   

Årets beretning startede med at vi mindedes to afdøde medlemmer John Sørensen og Erik Vedel Hansen, samt kredsformanden Hans Larsen, som alle var gået bort i det forløbne år. Herefter omtalte formanden alle de aktiviteter der var foregået i kredsregi og mere lokalt i vores egen andedam. Det kan nævnes at der har været rigtigt mange have og hushandler, hvor det glædeligvis er yngre mennesker som overtager kolonihaverne, og at det forhåbentlig kan medvirke til en foryngelse af medlemmerne og dermed en sikring af fremtiden for vores dejlige hobby, da der skal nye initiativer og friske kræfter til i ledelsen af foreningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. (Beretninger er vedlagt i sin fulde ordlyd)

5  Regnskab ved kassereren.

Kassereren gennemgik det udleverede regnskab, som endnu et år var præget af omlægningerne i SK-forsyning. Alle disse omlægninger bevirker at regnskabet kan virke meget ugennemskueligt fordi betaling og reguleringer overlapper fra det ene regnskabsår til det andet. Alt i alt er regnskabet uanset flere ledningsbrud på vores vandforsyning ganske pæne. Havelejen bliver derfor fastholdt uændret.  Regnskabet blev enstemmigt godkendt. (Regnskabet er vedlagt.)

6   Behandling af indkomne forslag

(Kunne ikke behandles, ikke nok fremmøde, til at opnå den krævede procentdel af medlemmerne )

7   Godkendelse af budget og kontingent

Kassereren gennemgik det udleverede budget for det kommende år. Dette godkendtes også enstemmigt.

8   Valg til bestyrelsen

 

På valg er:

Bestyrelsesmedlem            Charlotte Nygaard  (22)     (modtager genvalg)

                      Charlotte blev genvalgt enstemmigt. 

Bestyrelsesmedlem            Erling Samuelsson (26)      (modtager genvalg)

                      Erling blev genvalgt enstemmigt

Kasserer                             Leif E.Hansen (34)             (modtager genvalg)

                      Leif blev genvalgt enstemmigt.

Bestyrelsessuppleant         Lindy Nielsen (15)

                      Lindy blev genvalgt enstemmigt

Revisor                               Mari-Ann Herløv (9)           (modtager genvalg)

                      Mari-Ann blev genvalgt enstemmigt. 

Revisor suppleant               Erik Andersen (37)

                      Erik blev genvalgt enstemmigt.           

 

9. (Repræsentantskabet) 2.medlemmer

                                                         Svend-Aage Larsen          ( modtager genvalg)

                                                         Leif E.Hansen                   (modtager genvalg)

            Begge blev genvalgt enstemmigt.

 

10.    Eventuelt

Flere medlemmer kommenterede især have nr. 44, som værende fuldstændig uacceptabelt holdt. Lignede mere en losseplads end en kolonihave. Bestyrelsen pålagdes, at haveejeren skulle modtage et brev med en frist om at fjerne alle de uvedkommende ting og bringe haven tilbage til det den skal være, en kolonihave. Hvis fristen ikke overholdes skal lejemålet opsiges med øjeblikkelig virkning.

 

 

Et nogenlunde enslydende varsel skal pålægges have nr.1.

 

Man drøftede den nye renovationsordning fra 1. maj 2018, med en større affaldssortering.

Kommunen forsyner os med 2 nye større affaldsbeholdere med to rum i hver.

Den ene har et rum til restaffald og et rum til madaffald.

Den anden et rum til metal/glas/hård plast og et rum til papir/pap.

Den gamle biobeholder kan benyttes til haveaffald.  

 

Som noget nyt kan du få hentet småt elektronik ved at lægges det i en klar pose på låget af beholderen. Som vi tidligere har kunnet med brugte batterier.

 

Det nye vurderingsudvalg under Vestsjællandskredsen har rettet forespørgsel til vores forening om vi evt. kan deltage med et medlem.

Vi vil anbefale at Lindy Nielsen Postensgang 15,  bliver uddannet og indgår i dette udvalg.

 

Således refereret fra Generalforsamlingen

 

Svend-Aage Larsen  

           _________________________________________________________________________

Haveforeningen Fasanvænget

Regnskab 01.01.2017 – 31.12.2017

Indtægter:

Haveleje                                                                                                            119600,00

Indbetalt strøm                                                                                                  14700,00 

Udlejning af foreningshuset                                                                              2000,00                                                             

Salg af grus                                                                                                   520,00

Udlejning trailer                                                                                                       50,00

Salg af hus( note 1 )                                                                                  10000,00

Opkrævet gebyr                                                                                            150,00

Indskud ved havehandel                                                                                      600,00

Indtægter i alt:                                                                      147620,00

 

Udgifter:     

Jordleje ( note 2 )                                                                                             14154,00

Kreds og forbundskontingent                                                                        14924,00  

Strøm    ( note 3 )                                                                                             41406,25

Vandforsyning og afledning ( note 4 )                                                         60717,48

Renovation                                                                                                          3984,95

Forsikringer                                                                                                         5842,53

Vedligeholdelse foreningshuset                                                                      3089,35

Vedligeholdelse kolonien                                                                                 9412,18

Vedligeholdelse vand                                                                                        ---------

Køb af materialer inkl. Redskaber                                                                    952,40

Køb af grus                                                                                                          1600,00

Betalingsservice                                                                                                 2091,77

Gebyr og porto                                                                                                     477,00

Møder inkl. Fællesarbejde                                                                               2452,70         

Diverse administration                                                                                     1965,95

Gaver m.m                                                                                                          1060,00

Udgifter i alt:                                                         161145,10

_____________________________________________________________________

Note 1: Salg af Postensgang nr 5

Note 2: Det store beløb skyldes at vi først fik jordleje for året 2016 den 17.04.2017

Note 3: Det store beløb skyldes for lidt opkrævet i 2016 – efterbetaling på 15227,93 Kr,

              samt fejlagtig aconto beløb opkrævet af SK – Forsyning for 2017

Note 4: Dette beløb skyldes for lidt opkrævet i 2016 – efterbetaling på 32871,41 Kr

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          

Henkastning af affald

Bødetakster

Henkastet affald
I 2008 besluttede Folketinget, at bøderne for at smide affald på gader og stræder og i naturen skulle forhøjes. Folketinget vedtog derfor nogle vejledende bødeniveauer, som det er hensigten, at politi og domstole skal tage udgangspunkt i.

Bødeniveauer

De vejledende bødeniveauer siger, at det som udgangspunkt skal koste 3000 kr for private at smide affald på gader og stræder og 5000 kr at smide affald i naturen. Hvis der er tale om fx små mængder skovtursaffald er bødeniveauet dog 1000 kr. For erhvervsdrivende bør det koste henholdsvis 5000 kr og 8000 kr. 
Spørgsmålet om, hvilken bøde der skal udmåles i den konkrete sag, afhænger dog fortsat af politiets og domstolenes samlede vurdering af sagens omstændigheder. 
Miljøstyrelsen har forskellige eksempler på bøder: 
• 1000 kr (henkastning af knust flaske på gaden) 
• 1000 kr (henkastning af 1 stk. dåsecola i naturen) 
• 3000 kr (tømt cirka et halvt fyldt askebæger med cigaretter og papiraffald på gaden) 
• 8000 kr (henkastning af byggeaffald i et vejsving) 

Udover Miljøbeskyttelsesloven kan man også straffes efter Naturbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsens oversigt over bøder for henkastet affald

Hold Danmark Rent

Hold Danmark Rent er en netværksorganisation, som arbejder for at skabe et renere Danmark, hvor danskernes adfærd og holdning i forhold til henkastet affald forbedres. Det sker gennem målrettede kampagner, faktisk oprydning og udvikling af værktøjer, som skal hjælpe virksomheder og kommuner med at effektivisere indsatsen mod henkastet affald.

Du kan læse mere på Hold Danmark Rents hjemmeside.

Fælles forsikring i haveforeningen

 

 

Fællesforsikring i kolonihaven, tegnet i Alm Brand.

Priser ved fællesforsikring: 

Foreningens maksimale bebyggelsesprocent 60 kvm.

 

Brand, el-skade og grundejeransvar.  Kr. 250,00 pr.år

Forsikringen dækker den direkte skade ved brand og el-skade (lynnedslag, kortslutning, overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet på faste installationer eller hårde hvidevarer) for både ”hovedhus”, andre skure, havestuer, carporte og lignende.

 Medlemmerne kan ikke forvente at få dækket de kvm, der evt. måtte overskride den maksimale bebyggelsesprocent i haveforeningen. Bygningerne er forsikret til nyværdi, og der er ikke selvrisiko i forbindelse med skader.

 

Bygningskasko  kr. 500,00 pr.år.

Bygningskaskoforsikringen dækker skader på bygningen i forbindelse med:

Stormskade (definition på storm er en vindstyrke 17,2 m pr sekund)  Sky- og tøbrud. Udstrømning af væsker. Frostsprængning  (dog ikke i et utilstrækkeligt opvarmet lokale, medmindre årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning.) Snetryk (når sneen skrider eller bliver så tung at tagkonstuktionen ikke kan bære) – Pludselige skader på bygning – Tyveri og hærværk.

 

Indboforsikring kr. 280,00 pr. år.

Indboforsikringen dækker skader på op til kr. 300.000,00 på  indbo i forbindelse med : Brandskader. – Stormskader, - Sky og tøbrudsskader, - Udstrømning af væsker , - Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med  indbrud eller forsøg herpå. Ved tyveri, skal der være synligt tegn på indbrud. Dva. Indbo, der ikke er låst inde, dækkes ikke. Kortslutning af privat indbo, jf. særlige betingelser.

Altså kr. 1030,00 pr år for brand, bygningskasko og indbo.

Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer tilmeldes fællesforsikringen. Det er haveforeningen, der skal sørge for at dokumentere at denne betingelse er opfyldt over for Alm Brand.

 

Orientering september 2015

       Kolonihaveforeningen

Fasanvænget

4220 Korsør

  Kære Haveejer!

 

Havesæsonen er ved at være slut.

 

Vi har haft en middelmådig sommer med et meget skiftende vejrlig og slet ikke sammenlignelig med sommeren 2014, som jo også var ekstrem solrig.

 

Vi har i bestyrelsen ligget temmelig meget underdrejet. Dette skyldes ikke mindst mit fravær hvor jeg gennem flere måneder har været handicappet efter operationer for grå stær. I en periode på 4 måneder har jeg ikke haft noget syn på det ene øje og måtte derfor ikke køre bil. Nok om dette. Alt er igen OK - og jeg er klar til at tage fat.

Det var oprindelig planen at der i sommer skulle isættes nye allerede indkøbte vinduer i foreningshuset. Det har vi udsat, da det har vist sig at huset generelt er i en langt ringere forfatning end vi forventede og at det bærende skelet ikke er konstrueret så det kan bære de nye vinduer og derfor skal forstærkes. En anslået pris på retablering af tagudhæng, tagrende og ydervæggen med ny beklædning og vinduer vil ca. være kr. 80.000 – 100.000,-

Vi har derfor besluttet at udsætte dette arbejde til efter en generalforsamlings vedtagelse, da vi skal ud og låne penge til projektet, og dermed pålægges en ekstraudgift som jo skal betales af os alle i foreningen.

 

På generalforsamlingen lovede vi også at undersøge om der var tilslutning nok til en fælles forsikring gennem Alm Brand og Forbundet. Betingelserne er en tilslutning på mindst 50 % af foreningens medlemmer.

Vi er i bestyrelsen positive overfor tilbuddet, det er en meget billig pris, og jeg har vedlagt et sammendrag af betingelserne som også blev skitseret på generalforsamlingen. Ønsker i yderligere oplysninger kan Kolonihaveforbundets hjemmeside oplyse om alle facts. Det er på siderne om ”Forbundets forsikringsordninger”. Ønsker i at tilslutte jer fællesforsikringen beder vi jer meddele dette snarest muligt til kassereren. Denne tilmelding er bindende, såfremt der er tilslutning nok.

 

Vedlagt et spørgeskema om plantning af bøgehække i efteråret. Dette gælder Postensgang og Drosselstien. Er din hæk mod vejen i så dårlig forfatning at du synes den trænger til en udskiftning, så har vi budgetteret med en ny bøgehæk som du selv skal plante. Du modtager planterne på et givent tidspukt som vi oplyser om senere. Da de er barrodede skal de plantes senest to dage efter de er modtaget. Har du en meget stor gammel hæk kan du evt. forsøge en aftale med Leif Hansen om at han trækker den op med traktoren.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

 

Svend-Aage Larsen

Frmd.  


Orientering

fra

FASANVÆNGET

På den for nylig afholdte ekstraordinære generalforsamling, hvor undertegnede blev valgt til ny formand, omtalte jeg nogle retningslinier jeg ville arbejde målrettet efter.

Vores havekoloni skulle gerne være et fristed for alle medlemmer, et sted hvor vi glæder os til at opholde os, og mødes med ligesindede.

Jeg har nogle intentioner om at vores koloni skal være en perle, som vi kan være bekendt og gerne viser frem. Som gode naboer bør vi være der mere for hinanden, end mod hinanden. Noget af kræve mentaliteten skal væk, tal med din nabo og forsøg at få løst eventuelle tvister ved egen hjælp.

Husk at du også skal holde vejen foran din have ud til midten af vejen. Ujævnheder og huller kan jævnes og fyldes med grus fra oplagspladsen ved foreningshuset.

POSTKASSE.

Det er bestyrelsens intentioner at omdele en orientering som denne med passende mellemrum, sæsonen igennem. En hindring heri er en manglende postkasse ved mange indgange til haven. Vi vil derfor anmode jer om at anskaffe en sådan, det behøver ikke være en fin og autoriseret postkasse, men en eller anden anordning hvor vi kan lægge post til jer og hvor det er beskyttet mod regn og blæst, gerne med navn og nummer på.

VAND.

Husk at vedligeholde stophanen til din vandforsyning, sprøjt lidt universal olie på så den ikke ruster fast. Igen i år havde vi et par steder hvor man havde glemt at lukke op for hanerne, med sprængte rør til følge.

EL.

Til de medlemmer som får strøm fra foreningens forsyningsnet, skal vi endnu engang oplyse at der skal være monteret et HPFI-relæ ved modtagelsen. Dette forhindrer at en eventuel over-belastning i din husholdning ikke breder sig til alle andre i foreningen. Er der ikke monteret et relæ og vores sikringer slår fra ved måleren, vil vi tillade os at afbryde elforsyningen til dit hus, indtil forholdet er bragt i orden.

FASKINE/SIVEBRØND.

Bestyrelsen henstiller til alle husejere, at der bliver tilsluttet faskiner/sivebrønde til alle tagnedløb og brugsvand fra håndvasken. Fra køkkenvasken foreslår vi at vandet yderligere sendes gennem et filter således at fedt og sæberester ikke ledes direkte ud i naturen.

Er nogen i tvivl om etablering af et sådant filter, vil jeg gerne være behjælpelig med det. Det er betydelige mængder af vand disse faskiner kan fjerne og modvirke at haven ikke står under vand efter et regnskyl eller i vinterperioden.

NEDLAGTE HAVER.

De nedlagte haver bag Stenstræde, er stadig ikke hverken fjernet eller har fået et acceptabelt udseende. Vi har kommunens ord for at de umiddelbart efter den 1.november 2011 ville fjerne sporene, men det lader stadig vente på sig. Vi skal overfor vores medlemmer indskærpe at man ikke benytter arealet som losseplads. Vi vil snarest tage kontakt til kommunen igen om deres forpligtigelse.

FÆLLESHUSET.

Vi har ofte talt om at vores udmærkede fælleshus skulle bruges noget mere. Med det antal medlemmer vi har, burde der være flere aktiviteter i form af fødselsdage, jubilæer, receptioner og måske barnedåb og konfirmationer. Som jeg fortalte på vores nylig afholdte generalforsamling har vi indkøbt nye vinduer som skal erstatte de gamle og samtidig vil facadebeklædningen blive udskiftet. Det er også tanken at give vægge og lofter inde et tiltrængt løft, i form af nogle nye farver.

HAVEVANDRING.

Bestyrelsen har her fornylig foretaget en gennemgang af alle vores haver på de tre veje. Der er plads til mange forbedringer ikke mindst er vores hække i en elendig forfatning, især er stauden ”Gyldenris” en hyppig gæst i næsten alle hække.

Denne plante ser vi gerne at alle fjerner fra deres haver, idet den spredes fantastisk hurtigt via frøformering gennem luften. Kommunen har den også på sin liste over uønskede planter, hvilket man ikke kan se på det nedlagte haveareal som indeholder tusinder af slagsen?

En anden overset forpligtigelse vi alle har, er vores veje de bliver ikke holdt så de er fri for ukrudt til midten af vejen, ligeledes kniber det med at holde rent i hækkene til vores naboer. Tænk lidt over disse ting næste gang du luger i haven.

HÆKKE

Som en konsekvens af problemerne med hækkene ud til vejen der er en blanding af liguster, hyld, birk og ikke mindst gyldenris, har bestyrelsen besluttet at bekoste og udskifte nogle af hækkene til bøg, de er mere levedygtige og kan bedre gro i vores dårlige opfyldsjord.

Vi har indhentet tilbud på planter og har indkøbt 800 stk. Leif Hansen har lovet at trække de gamle hække op med traktoren og grave render til de nye planter. Vi har købt et læs muldjord til supplering i renderne, medlemmerne skulle selv fylde jorden i renderne og være med til at plante de nye hække.

Vi har i bestyrelsen vedtaget at starte op med Stenstræde som en prøvevej, og vi plantede i weekenden den 25 – 26. oktober.

Vi havde tilsagt haveejerne til at medvirke ved plantningen men der var et meget utilfredsstillende fremmøde og vi var kun 5-6 hjælpere hvoraf de 3 var fra bestyrelsen?

Bliver resultatet tilfredsstillende fortsætter vi på de næste veje til foråret, men på andre vilkår og forhåbentlig med en større hjælp fra haveejerne?     

Ved gennemgangen af haverne måtte vi også konstatere at der er en del af disse haveejere som ikke opfylder de betingelser man tilslutter sig når man starter et lejemål. Disse har vi sendt et brev med påtale af den manglende vedligeholdelse, og en tidsfrist til at bringe det i orden, i modsat fald vil lejemålet blive ophævet uden yderligere varsel.

FORSIKRING

Foreningen har fået tilbudt en fællesforsikring fra Alm Brand omfattende brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo.

Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50% af foreningens medlemmer tilmeldes fællesforsikringen, og at alle tilmeldte vælger det samme. Man kan ikke have huse i samme forening med forskellig dækning eller differentieret indbo-dækning.

Brand: Bygningerne er forsikret til nyværdi og uden selvrisiko. Bygningskasko: Der er ingen selvrisiko. Indbo: Op til kr. 300.000,- Alle tre forsikringer koster kr. 1.030,00 pr. år. Tænk over dette favorable tilbud så taler vi om det på generalforsamlingen i april.

VIGTIGT:

Foreningen har nu fremstillet de nye lejekontrakter som skal være standard for hele Slagelse Kommune. Vi har udfyldt dem med alle de oplysninger, priser m.m. som fremgik af de gamle og mangler nu kun en underskrift fra lejeren på dem.

På kontrakterne skal påføres jeres forsikringsselskabs navn og jeres police nr. Vi vil bede jer have disse oplysninger med ved afhentningen.

De nye lejeaftaler kan hentes og de manglende forsikringsoplysninger påføres hos formanden: Stenstræde 47,- lørdag i december måned mellem kl. 11 og 13.

Med venlig hilsen

på bestyrelsens vegne

Svend-Aage Larsen

formand.

Del siden